ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid 19  තවදුරටත් ව්‍යප්ත වීම වැලැක්වීම සඳහා රජය ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ග සඳහා සියලු දෙනාගේ සහය ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

ඔබ ප්‍රෙද්ශයේ සැක සහිත කොරෝනා  ආසාධිත පුද්ගලයන්  සිටිනම් වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී හා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය දැනුවත් කරන ලෙසද දන්වමු.

  • සෞඛ්‍යවෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය -           0382232278
  • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක             -           0702002966

මේ හේතුවෙන් මහජන  අවශ්‍යතා සඳහා  අප කාර්යාලයට පැමිණිම අවම කර , පහත සදහන් දුරකථන ඔස්සේ නිලධාරීන්ට ඇමතීමෙන් හා නිල වෙබි අඩවිය  හා ඊ -මේල් ලිපිනයන් භාවිතා කිරීමෙන්  එම රාජකාරී කටයුතු ඉටුකර ගැනීමට කාරුණික වන ලෙසද  දන්වා සිටිමු.

  • කාර්යාලීය දුරකථන -038-2232278
  • Fax -  038-2246340
  • Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

divisional secretariat face book page

මීට අමතරව http://www.panadura.ds.gov.lk කාර්යාලීය වෙබ් අවියෙන් ග්‍රාම නිලධාරී දුරකථන අංක ලබා ගත හැත‍

News & Events

26
Feb2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
Aug2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

Scroll To Top