අනු අංකය

සංවර්ධන නිලධාරීයාෙග් නම

ලිපිනය

ජා.හැහැදුනුම්පත් අංකය

අනුයුක්ත ස්ථානය

ජං. දු. අං.

1

වර්ෂහැන්නැදිගේ සුරංගි හේමාලි සොයිසා

349සී/1, ගොඩැල්ල පාර, මොරවින්න, පානදුර

825552340 V

සැලසුම් අංශය

077-0641378

2

සජීවා උදාරි ඒකනායක

90,දෙල්ගහවත්ත, පිරිවෙන පාර, මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව

836251920 V

සැලසුම් අංශය

077-6907958

3

මුණසිංහ ආරච්චිගේ රුවනි සෞභාග්‍යා කරුණාරත්න

03, ද සිල්වා මාවත, පානදුර

795580140 V

ආයතන අංශය

071-8115844

4

බෝම්බුවලගේ දෝන අරුණි ප්‍රියංගිකා සමරසිංහ

50/2, කවිරාජ මාවත, මොරවින්න, පානදුර

826790326 V

සැලසුම් අංශය

071-8143110

5

ජුවන්මන්ඩඩිගේ හසිකා දිලානි ප්‍රනාන්දු මිය

නො:277/2,ද සොයිසා පාර,නල්ලුරැව,පානදුර

858053196V

සැලසුම් අංශය

075-9679360

6

මඩුවේගෙදර ඉනෝකා අමරසූරිය

835/14, රෝස් ගාඩ්න්, මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව

838252354 V

සැලසුම් අංශය

077-4585968

7

මෙරඤ්ඤගේ ඩයනා හිරෝෂණී ප්‍රනාන්දු

අංක 185/5,ද සොයිසා පාර,නල්ලුරුව, පානදුර.

826480343 V

682 උඩහමුල්ල/ 675ඒ අම්බලන්දූව(වැ.බ)

0777-047693

8

අදිමලිකංකානන්ගේ සුසිනිකා ලක්මිණි

72/1, වලාන පාර, වලාන, පානදුර

848170631 V

670සී හොරේතුඩුව /670 හොරේතුඩුව උතුර

071-4040501

9

තෙල්ගේ උදේශිකා පීරිස්

නො: 11/6,ශ්‍රියා මාවත, කෙසෙල්වත්ත,පානදුර.

827033480 V

670බී හොරේතුඩුව උතුර

071-8143097

10

කදිරප්පුලිගේ අනෝමා ප්‍රියංගනී

44/3, සගබෝ මාවත, කෙසෙල්වත්ත, පානදුර

707342609 V

675 තොටවත්ත

077-2527548

11

හේවා ෆොන්සේකා චිලන්ති නිරෝෂනී ශ්‍රි දේවිකා ෆොන්සේකා

38..ගිම්පත පාර,කෙසෙල්වත්ත පාර,පානදුර

775552913V

670ඒ හොරේතුඩුව(ද) / 672බී දිග්ගල(වැ.බ)

071-2614202

12

ලල්යා නිරෝධා අන්ද්‍රාදි

405/b"රබර් වත්ත පාර,මෝදරවිල,පානදුර.

788583028 V

674බී වේරවත්ත / 672/සී මීරියවත්ත

075-8389933   / 038-2299954

13

මගගේ වරුණ ශාන්ත ප්‍රනාන්දු

318/16, 1 වන පටුමග, ගොරකාන, කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

850870330 V

671ඒ ගොරකාන දකුණ / 671 ගොරකාන(වැ.බ)

077-7418336

14

හේන්කනත්තේ ගෙදර අනෝජා ප්‍රියදර්ශනි   පුෂ්පලතා

33/5, ඥානසේන මාවත, ගොරකපළ, පානදුර

837983738 V

679ඒ වලාන උතුර / 674ඒ වත්තල්පොල

071-9255673

15

අනෝජා සේමගේ

11/1,ධම්මානන්ද මාවත,වලාන,පානදුර

796740736 V

673බී පල්ලිමුල්ල / 673 සරික්කමුල්ල(වැ.බ)

077-5744860

16

දිසානායකලාගේ නන්දිකා දිසානායක

204/25 /2ඒ/ දෙවන පටුමග, රන්ගිරිය වත්ත, පානදුර

797142867 V

677ඒ ගල්තුඩේ උතුර

072-9781615

17

 දොඹගොඩ ලියනගේ ශානිකා ශ්‍යාමලී ඩයස්

106/5,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

877602710 V

681ඒ තන්තිරිමුල්ල(නැ)

071-7072899

18

කවීෂා රසාංගි සුරියආරච්චි

108/බී, නාවැටිය පාර, බෙක්කෙගම, පානදුර

847630647 V

677 ගල්තුඩේ 677ඒ ගල්තුඩේ උතුර

071-6519967

19

නයිදප්පු හේවා මධූෂා හිරෝසනි සිල්වා

273/2;.ගැමුණු පාර,වලාන උතුර,පානදුර

855071835V

679බී වලාන දකුණ

071-2603577

20

මොහොට්ටිගේ දොන් ප්‍රියංකා

46/1,කුලුපන,පොකුණුවිට

856502619 V

687බී එළුවිල

077-0793633

21

තඹවිටගේ දෝන යමුනා උදයංගනී

321/9, බන්ට් පාර, තන්තිරිමුල්ල, පානදුර

681856502619

682සී පුංචිදෙණිය

072-5221691

22

තෙල්ලඹුර හෙට්ටිගේ ප්‍රියදර්ශනී

197/සී, සෝමානන්ද මාවත, ගාල්ලගේ වත්ත, ගගුල, පානදුර

825153039 V

682ඒ කුරුප්පුමුල්ල

077-9734637

23

එදිරිසිංහආරච්චිගේ දෝන රුමන්ශලා

204/37, පන්සල පාර, හිරණ

895851086 V

681 තන්තිරිමුල්ල / 682 සී පුංචිදෙණිය

072-6686604 038-5681869

24

හෙට්ටිආරච්චිගේ දීපානි උදේශිකා හෙට්ටිආරච්චි

27 බී, පනාපිටිය, වස්කඩුව

807940260 V

683ඒ වලපල පට්ටිය

034-2231064

25

පුස්සෙවෙල කංකානම්ගේ ඉමාලි නදීකා

185/3, පොකුණ වත්ත, ගගුල, පානදුර

815214986 V

682බී ඇටඹගොඩ

071-7275955 038-2240835

26

වජිරා කුමාරි විතානච්චි

407/1,මහවල පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

807192540 V

684ඒ මාලමුල්ල බටහිර

071-9765344

27

රත්නායක මුදලිගේ තනූජා ප්‍රියදර්ශීකා ප්‍රනාන්දු

379/කේ, 5 වන පටුමග,වැවගොඩහේන, මාලමුල්ල,පානදුර

857210182 V

684 මාලමුල්ල(නැ)

077-2541048 038-2239949

28

දැයලන්ගේ නිමාලි සරෝජනී ද සොයිසා

318/2, මණ්ඩාවල පාර, මාලමුල්ල, පානදුර

806830402 V

679 වලාන

071-0888278

29

කුරුකුලසූරියගේ ප්‍රසන්න පෙරේරා

157,ද සොයිසා පාර,පානදුර

840342620 V

685ඒ කඩවීදිය උතුර

077-7479143

30

සමරවීර මුදලිගේ දෝන ඉමාෂා තරංගනී

133,හොරණ පාර, පානදුර

837760119 V

685 පට්ටිය උතුර

071-6192791 038-2241629

31

තෙවරාතන්ත්‍රීගේ චමිලා සංජීවනී ප්‍රනාන්දු

17/ඒ,සමුද්‍ර මාවත,පානදුර

766700195 V

ආයතන අංශය

071-6122162

32

සීක්කු ආරච්චිගේ සංජීවනී ලක්මාලී

34/3,සාගර මාවත ,පානදුර

825371397 V

686බී පට්ටිය / 673ඒ හේනමුල්ල

077-9019756

33

ලිඳමුලගේ නදීෂා ප්‍රසංගී සිල්වා

4, සමුද්‍ර මාවත,නගරසභා නිවාස, උයන්කැලේ, පානදුර

817513310 V

692ඒ නල්ලූරුව උතුර

072-4215231

34

මුතුතන්ත්‍රීගේ දිනේෂා ශිරෝමනී ප්‍රනාන්දු

47/3,සාගර මාවත,පානදුර

785664108 V

674 ගොරකපල / 670හොරේතුඩුව

077-7211283 / 071-5406175

35

යොම්මේරේඤ්ඤ සිමන්හේවගේ රසාංජලී අනූපමා සිල්වා

188/සී, කිරිබේරිය පාර, එළුවිල, පානදුර

837550408 V

687/ඒ වෑකඩ නැගෙනහිර

071-3547805

36

ගුලුවිටගේ නයනා ශ්‍යාමලී පිරීස්

39/ඩි,තල්ගහවත්ත,බටහිර මාලමුල්ල,පානදුර

808083345V

684බී කිරිබේරිය

077-3376702

37

දෙහිවලගේ ලසන්තා ඉරානී රණතුංග

99/9, රන්සිරි විමන, වනමීකන්ද පාර, කුඹුක නැගෙනහිර, ගෝනපල

805101695 V

687/වෑකඩ බටහිර

077-3693223 077-8367490

38

වැලිවිට ගොඩගේ දිමුතු මිය

68/2.හින්පැන්දල පාර,ගාල්ල

745230695V

686බී කඩවීදිය

077-4498072

39

හැන්නැදිගේ නිසසංසලා මදුමාලි සොයිසා

185/1 බී, රබර්වත්ත පාර, කළුදෑවල, පානදුර

825153071 V

689බී කළුදෑවල (නැ)

077-3640957

40

තිරමුණි බුද්ධිකා රසාංගනී කරුණාරත්න

135/2, අමාවිල් වත්ත, දිබ්බැද්ද, පානදුර

785083431 V

689කළුදෑවල 692 නල්ලූරුව

038-2235775 077-0267515

41

දොන් චාමර තුෂාර පතිරණ

103/5,නුගගහවත්ත,මාලමුල්ල බටහිර,පානදුර

731290709V

693ඒ දිබ්බැද්ද උතුර / 676හිරණ(වැ.බ)

038-2237470 071-8327403

42

දිසානායක මුදියන්සේලාගේ   තරංගි ශ්‍යාමිලා කුමාරි

101/5, ෆිනෑන්ස් වත්ත, දිබ්බැද්ද පාර, නල්ලූරුව, පානදුර

868452005 V

686ඒ උයන්කැලේ / 689ඒ මොරවින්න

071-6874266 038-2231609

43

ජසෙන්තු මහදුරගේ චමිලා ස්වර්ණලතා

71/ඒ, “පියකරු“, පුඤ්ඤානන්ද මාවත, නාරම්පිටිය,පානදුර

806010588 V

693 දිබ්බැද්ද

077-3420236

44

නවදව විතානගේ ශාන්තිලතා

38/බි,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

826693495 V

687සී වෑකඩ උතුර

0725-388554

45

කාලිංග ඉරෝනිකා නිමන්ති සිල්වා

145/ඒ, පුඤ්ඤාණන්ද මාවත, දිබ්බැද්ද, පානදුර

815760956 V

686 පට්ටිය(ද) 696/බී පිංවත්ත බටහිර(වැ.බ)

071-1332697

46

මිගෙල් හේවාගේ නිරංජලා කලානි

ශ්‍රී අල්ලිය දේවාල පාර, පොතුපිටිය, වාද්දුව

807061658 V

704බී මොල්ලිගොඩ (ද) / 702ඒ පට්ටටේලිය

077-4522724

47

සන්දරාදුර තුෂාරි කාංචනා සිල්වා

13, උපෝසතාරාම පාර, උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව

807510347 V

696ඒ නාරම්පිටිය

071-5859344

48

ලියනදුර ශමිලා දමයන්ති සිල්වා

පලමු පටුමඟ,වෙලේ පන්සල පාර,කුඩා වස්කඩුව,වස්කඩුව,

785593839 V

704 මොල්ලිගොඩ

077-2513111

49

ලියන ගමගේ ගංගා තරංගනි

ශ්‍රි සරණපාල මාවත,නාකියාදෙණිය,ගාල්ල

815791401 V

685සී කඩවීදිය බටහිර

077-5108692

50

සුභාෂිණි ස්වර්ණකාන්ති විතාන

27/7, සියඹලාගහ වත්ත, මැද   පාර, උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව

746272960 V

699 වාද්දුව බටහිර

071-0929112

51

ගමගේ දුෂාන්ති ජයලත්

කොබෝදූව පාර, කුඩා වස්කඩුව, වස්කඩුව

875062310 V

704ඒ මොල්ලිගොඩ(උ)

071-5288280

52

දුරගේ මනෝ මහේෂිකා ප්‍රනාන්දු

43/5, දළදා වත්ත පාර, දකුණු තල්පිටිය, වාද්දුව

816870232 V

699ඒ දකුණු වාද්දුව

038-2285087

53

දේමුණි ලහිරුනී මහේෂිකා

835/28, රෝස්ගාඩ්න්, ගාළු පාර,මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව

867933522 V

702 කුඩා වාද්දුව

078-8187040

54

දොමගම්මන බඩල්ලගේ ගයාන් අර්ජුන ද සිල්වා

1/161, මොරොන්තුඩුව පාර, වාද්දුව

812010387 V

698ඒ මහ වාද්දුව / 698 වාද්දුව(නැ)

071-6386798

55

කපුරුගේ එරන්දිකා ප්‍රියරංගනී

182/6 කිරිබේරිය පාර මාලමුල්ල පානදුර

866200416V

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

077-4413813

56

මුහුප්පු ආරච්චිගේ මොරින් තෙරස් ලොයලා ගුණවර්ධන

35/1 6 වෙනි පටුමග රාවතාවත්ත මොරටුව

847833084V

673 සරික්කමුල්ල

071-2241409

57

මීනු චමිලා ගුණරත්න

204/28 3 පටුමග රත්නගිරිය වත්ත හිරණ පානදුර

796261161V

සැලසුම් අංශය

071-2344456

58

සෙල්ලප්පෙරුමගේ සුසිත රුවන් දිසාපාල ප්‍රනාන්දු

17 සංඝානන්ද මාවත නල්ලූරුව පානදුර

700620700V

672ඒ පරත්ත

071-8324183

59

යටවතුරගේ ඉනෝකා ප්‍රියාදරී

145 කන්දඋඩ වත්ත මොරොන්තුඩුව පාර වාද්දුව

787291520V

ගිණුම් අංශය

077-9023831

60

හේවා අබේකෝන්ගේ අනුෂ්කා හර්ෂනී අබේකෝන්

14ඒ දළදාවත්ත පටුමග දකුණු තල්පිටිය වාද්දුව

857040147V

697තල්පිටිය/ 697ඒ දකුණු තල්පිටිය(වැ.බ)

077-9174497

61

රසික සම්පත් ධනපාල

23/1 දේව සුරේන්ද්‍ර මාවත ගල්වඩුගොඩ ගාල්ල

842264367V

696 පිංවත්ත / 672ඩී පරත්ත බටහිර

077-7714666

62

කුලප්පු තන්ත්‍රිගේ චන්දිමා දමයන්ති

60 පාලුගෙවත්ත පන්සල පාර මැස්ටිය වාද්දුව

837130751V

සැලසුම් අංශය

071-9885299

63

පිටුවල කංකානම්ගේ මේනකා නිශානි

326 ඌරගැහුවෙල තිබ්බොටුවැව කහදූව

855054353V

සැලසුම් අංශය

071-5465638

64

හේවාෆොන්සේකාගේ හේමන්ති නිරෝෂිකා ඩිල්රුක්ෂි ෆොන්සේකා

181/එල් බටදොඹතුඩුව පාර අළුබෝමුල්ල

845380090V

ගිණුම් අංශය

077-2975628

65

ආඩම්බරගේ තුෂාරි මධුෂංකා ද අල්විස්

හේම මහල් මිනුවන්පිටිය පානදුර

825192166V

ඉඩම් අංශය

077-8941598

66

චතුරිකා නිල්මිණි කවිරත්න

37ඩී මොරොන්තුඩුව පාර මැලෑගම වාද්දුව

845022160V

ආයතන අංශය

076-4334473

67

වීරමන්ත්‍රි ආරච්චිගේ දම්මි වාසනා

නො.2ඩී, ඇල්හේනවත්ත පාර, බෙක්කේගම, පානදුර

836560086V

ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිල කාර්යාලය

077-2377966

68

සෙම්බුකුට්ටිගේ ගයානි සිල්වා

VC101,තන්තිරිමුල්ල පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

785110455V

680 බෙක්කෙගම

077-8397265

69

රණසිංහගේ දෝන ගයනි චතුරිකා රණසිංහ

140/10 ගෝල්ඩන් සිටි පිංවත්ත පානදුර

876430118V

672 කෙසෙල්වත්ත

071-0900265

70

හව්පෙ ලියනගේ ලෂංඛා අරුන්දිකා

344/1 බෝධිරුක්ඛාරාම පාර පමුණුගම අළුබෝමුල්ල

827523780V

676ඒ හිරණ බටහිර

071-9488497

71

කරවිටගේ දොන් උපුල් ශාන්ත කුමාර විජයගුණරත්න

264 ඇටවිලවත්ත කළුතර දකුණ

760771210V

697බී පල්ලියමංකඩ

071-3944588

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top