ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින අප කාර්යාලයේ  පිරිත් පිංකම පැවැත්විණි.පසු දින මහා සංගරත්නය උදෙසා හීල් දානය පිරිනැමූහ. ඒ සදහා කාර්යාලීය නිලධාරීන්  විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

News & Events

28
අගෝ2017

පිරිත් පිංකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින...

28
අගෝ2017
Panadura Abimani - 2019

Panadura Abimani - 2019

"Panadura Abimani 2019" Divisional Art  Festial Organized ...

Scroll To Top