කාර්යාලීය සංගීත කණ්ඩායම විසින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙහෙය වනු ලැබූ භක්ති ගීත තරඟාවලියෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නා ලදි.

News & Events

28
අගෝ2017
භක්ති ගීත තරඟාවලිය -2018

භක්ති ගීත තරඟාවලිය -2018

කාර්යාලීය සංගීත කණ්ඩායම විසින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top