• අනු අංකය

  අංකය

  නම

  ලිපිනය

  සභාපති/ලේකම් ගේ නම

  දුරකථන අංකය

  1

  PN/SS/II/81

  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

  683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

  ආර්.එම්.විජේරත්න

   

  2

  PN/SS/II/83

  සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

  22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

  ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

   

  3

  PN/SS/II/72

  වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

  26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

  බී.පතන්ගොඩ

  077152576

  4

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

   

  5

  PN/SS/II/99-6

  වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

  40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

  ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

   

  6

  PN/SS/II/93

  සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

  185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  ඩී.යූ.අප්පුහාමි

   

  7

  PN/SS/II/74

  සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

  7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  යූ.ඒ.විමලරත්න

   

  8

  PN/SS/II/77

  මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

  257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

   

  9

  PN/SS/II/79

  සෙත්සරණ සංවිධානය

  123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

  චන්ද්‍රා අන්ධවීර

  0384282827

  10

  PN/SS/II/119

  ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

  එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

   

  11

  PN/SS/II/85

  684/B කිරිබේරිය  සමෘද්ධි පානිය ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ සමිතිය

  684බී,කිරිබේරිය,මහවල

  මොරකන්දේගොඩ ධම්මරතන නායක හිමි

   

  12

  PN/SS/II/87

  වැඩිහිටි එකමුතු සංවිධානය -පල්ලිමුල්ල ගොරකාපොළ

  180,හේනමු ල්ල,වත්තල්පොල,පානදුර

  ඩබ්.ඩෙන්සිල් ප්‍රනාන්දු

   

  13

  PN/SS/II/88

  මනෝ සමාජිය සම්පත්  සංවර්ධන හා ළමා ශක්ති පදනම

  සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන,පිංවත්ත,පානදුර

  තලල්ලේ මෙත්තානන්ද ස්ථවිර

  0342232360

  14

  PN/SS/II/80

  පානදුර පොලිස් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරි සංගමය

  පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය,පානදුර දකුන

  පී.කේ.ප්‍රේමදාස

  0382234755

  15

  PN/SS/II/107

  පානදුර ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

  5,බඩු ගබඩාව පාර,පානදුර

  සරත් අල්විස්

   

  16

  PN/SS/II/100

  පල්ලිමුල්ල සුභ සාධක සංවිධානය

  25,චන්ද්‍රවංක මාවත,පල්ලිමුල්ල

  ගුණදාස පතිරණ

   

  17

  PNCC/SS/36

  වාද්දුව වෙළද හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

  වාද්දුව

  ජයසිරි සිල්වා

  0382235899

  18

  PN/SS/II/104

  කවිරාජ මාවත දෙවන පටුමග අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

  393,2 පටුමග,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර

  එච්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

   

  19

  PN/SS/II/102

   කැටකැල්ල ගනේවත්ත එක්සත්  සුභ සාධක සංගමය

  කැටකෑල්ල ගහවත්ත,පාඨලීරුක්කාරාම පාර,වෑකඩ

  නිමල් අබේසිංහ

   

  20

  PN/SS/II/98

  චමිත් චතුරංග හා මයාකඩුව පදනම

  22,වසන්තාරාම පාර,වාද්දුව

  සී.මායාකඩුව

  0382296186

  21

  PN/SS/II/94

  කුරුප්පුමුල්ල එකමුතු සුභ සාධක සංගමය

  190/24,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  රොෂාන් අජිත්

  0382244258

  22

  PN/SS/II/89

  උයන්කැලේ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  25,දොඹගහවත්ත,උයන්කැලේ,පානදුර

  ඩබ්.ජී.සොයිසා

   

  23

  PN/SS/II/103

  නාවැටිය එකමුතු සංවිධානය

  නාවැටිය පාර,බෙක්කේගම

  එන්.අමරසිංහ

   

  24

  PN/SS/II/91

  පින්වත්ත බටහිර  ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  18ජෝන්කීල්ස් නිවාස,පිංවත්ත

  වයි.එස්.එන්.සුගත් සිල්වා

   

  25

  PN/SS/II/97

  එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය කුරුදුවත්ත, වටභාගේ

  කුරුදුවත්ත,වටබාගේ,පානදුර

  පී.ඩී.ඩග්ලස්  ද  සිල්වා

   

  26

  PN/SS/II/92

  බ/ මාලමුල්ල මානව සම්පත් සුරැකිමේ  පදනම

  41සී,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  සුමිත් අතුකෝරල

  0382236960

  27

  PN/SS/II/90

  වාද්දුව දකුණ සහ බටහිර ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  12/21,සමාන්තර පාර,වාද්දුව

  කේ.නිහාල් ප්‍රනාන්දු

   

  28

  PN/SS/II/96

  කදුරුදුව සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

  කදුරු දූව,ගොරකාන,පානදුර

  එන්.කේ.ඩී.සංජීව

   

  29

  PN/SS/II/105

  මෙත්සිසිල මත් නිවාරණ සංවිධානය

  201/03,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

  සංජීව ෆොන්සේකා

   

  30

  PN/SS/4II/102

  සුමිතුරු සුභ සාධක සංගමය

  අමන්ජය,14,කොහුමෝල පාර,මහවාද්දුව,වාද්දුව

  ඩබ්.ඒ.ක්‍රිශාන්ත පෙරේරා

   

  31

  PN/SS/II/99

  සිහල බොදුසවිය

  3/17,සාගර මාවත,පානදුර

  ආර්.තරංග

  0382243076

  32

  PN/SS/II/106

  වලාන උතුර එකමුතු  අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  පසිදු,ජුබිලි පටුමග,වලාන උතුර,පානදුර

     

  33

  PN/SS/II/121

  ග්‍රාමිය ආපදා කළමනාකරණ හා සුභසාධක කමිටුව

  43/37,සමනකන්ද මාවත.නල්ලූරුව,පානදුර

  එම්.ආර්.කුලරත්න

  0382237144

  34

  PN/SS/II/120

  පොදුජන සේවා එකාබද්ධ සංගමය

  මුදලින්දාරාමය,වැලිපිටියපන්සල,ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,පානදුර

  පූජ්‍ය දඹගස්ආරේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

  038-2232439

  35

  PN/SS/II/125

  මානව සම්පත් පදනම

  සුසුමානික නිවාසය නල්ලුරුව පානදුර

  අයි.පුෂ්පකුමාර

   

  36

  PN/SS/II/110

  සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

  34,රවුම්පාර,වාද්දුව

  එෆ්.එච්.ජෝෂප් සිල්වා

  0382296547

  37

  PN/SS/II/123

  උඩවෙල පාරේ සුභසාධක හා දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමිතිය

  උඩවෙල පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  පී.එම්.කරුණාදාස

   

  38

  PN/SS/II/124

  මාලමුල්ල පරාර්ථ සාධන සංගමය

  සුදර්ශි,මාලමුල්ල,පානදුර

  වයි.සිරිවර්ධන

   

  39

  PN/SS/II/122

  අරලිය උයන සුභ සාධක සංගමය

  77/41,අරලිය උයන,මැද පාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  එච්.ආර්. ෆොන්සේකා

   

  40

  PN/SS/II/117

  එක්සත් සුභ සාධක සංගමය-එළුවිල

  10,බෝගහ ඉදිරිපිට පාර,එළුවිල,පානදුර

  එම්.මයිකල් සිල්වා

   

  41

  PN/SS/II/111

  තල්පිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  322/4,ගාලු පාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ජිනදාස යූ ගමගේ

  0382295192

  42

  PN/SS/II/116

  පරත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  12/7,චතුර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එන්.එස්.වී.ගමගේ

  0384906167

  43

  PN/SS/II/115

  ගෝල්ඩන් කී මුදල් තැන්පත් කරුවන්ගේ සංගමය

  184/4,ගාලුපාර,පානදුර

  අනූෂා ෂර්මට්

  0724438883

  44

  PN/SS/II/118

  දිබ්බැද්ද සමගි මාවත සුභ සාධක සංගමය

  71,හේමාලි,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජේ.ලාල්.ප්‍රනාන්දු

   

  45

  PN/SS/II/109

  උඩුගල්ල මයුරා එකමුතු සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය

  697ඒ,ද/තල්පිටිය,උඩුගල්ල

  ඩබ්.ඒ.ආර්.ප්‍රේමලාල්

  0772518628

  46

  PN/SS/II/112

  වලව්වත්ත සංවර්ධන හා සුභ සාධක සංගමය

  142/42,සමගි මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  අයි.පෙනන්ගහවත්ත

  0382233401

  47

  PN/SS/CC 23

  කෙසෙල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි සංගමය

  පරාක්‍රම පාර,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

     

  48

  PN/SS/II/86

  ශ්‍රි ධර්මාරාම පාර සුභ සාධක සංගමය

  362/3,1 වන පටුමග,ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  පී.එස්.ලොකුසුරිය

   

  49

  PN/SS/II/134

  ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලිය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

  381,නල්ලුරුව,පානදුර

  කේ.එස්.රුද්‍රිගු

  0382232462

  50

  PN/SS/II/171

  නිලුක්ෂි ප්‍රනාන්දු පදනම

  සුමෙරු,වෑකඩ,පානදුර

  වෛද්‍ය  සුජිත් ප්‍රනාන්දු

   

  51

  PN/SS/II/143

  පානදුර වලපල නාගරික එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

  48,සොලමන් මාවත,පානදුර

  එස්.වීරප්පෙරුම

   

  52

  PN/SS/II/141

  එක්සත් කන්දෙකොටුව සංවර්ධන සමිතිය

  12ඒ,කන්දකොටුව පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  එම්.ආර්.සුධර්ම පීරිස්

  0714144889

  53

  PN/SS/II/142

  නදීබඩවත්ත එක්සත් සුභ සාධන හා මරණාධාර සමිතිය

  193/39,නදීබඩවත්ත,පරත්ත

   

  0728082003

  54

  PN/SS/II/139

  සුහර්තෝ ශාන්ති සමාජ සුභ සාධන සමිතිය

  65/1,ශ්‍රී සෝභිත මාවත,වාද්දුව

  එම්.එෆ්.ශාන්ති පෙරේරා

  0771571908

  55

  PN/SS/II/140

  රිවර් සයිඩ් පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය

  28/2,මහා විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව

  ඊ.ඒ.එස්.ඊ.ජේ.සිල්වා

  0777602835

  56

  PN/SS/II/126

  සුදහම් ජන සංවර්ධන සමිතිය

  54/39,බටේලන්ද පාර,හිරණ,පානදුර

  එස්.එස්.හේමන්ත පීරිස්

  +94119900661

  57

  PN/SS/II/133

  හේනමුල්ල පානදුර සුභ සාධක සංගමය

  82,ගාලුපාර,හේනමුල්ල,පානදුර

  එම්.ආර්.එම්.රහුබාන්

  0722931279

  58

  PN/SS/II/129

  පුබුදමු ශ්‍රි ලංකා සංවිධානය

  1ඩී ½,මෝදරවිල මහල් නිවාස,පානදුර

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

  0729012503

  59

  PN/SS/II/132

  සමගි සුභ සාධක සංගමය

  92,බෝගහ පාර බෙක්කේගම

  වයි.ආර්.කේ.ද සිල්වා

  038-2231515

  60

  PN/SS/II/128

  අම්බලන්දුව සුභසාධක සංගමය

  මන්සීල් අම්බලන්දූව,පානදුර

  අයි.එම්.ෆාරිස්

  0779915699

  61

  PN/SS/II/131

  පරත්ත සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  181,පරත්ත පාර,මොරටුව

  එස්.ඩී.ජී.කරුණාපාල

   

  62

  PN/SS/II/137

  කෙසෙල්වත්ත ත්‍රීරෝද රථ මරණාධාර සුභසාධක හා ක්‍රිඩා සමිතිය

  382,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.නව්පාඩ්

  0777073636

  63

  PN/SS/II/135

  තන්තිරිමුල්ල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  395/14,ඥපාසල පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  හේමචන්ද්‍ර වීරසිංහ

  0779573469

  64

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංග්‍යාධාර සහ සුභසාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ.වීරසිංහ

   

  65

  PN/SS/II/138

  සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමාජ සේවා සහ  සුභසාධක සංගමය

  24/10,සාගර මාවත,පානදුර

  කේ.එස්.ජයලත්

  0714495501

  66

  PN/SS/II/162

  එ ම්.ඊ.කුරේ පටුමග සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  369/4,එම්.ඊ.කුරේ පටුමග,වලාන,පානදුර

  ආර්තඑම්.සෝමපාල

   

  67

  PN/SS/II/152

  එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  28/19,පොදුසේවා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එල්.බි.සෙනෙවිරත්න

  0719463171

  68

  PN/SS/II/159

  ජනාසා සුභසාධක සමිතිය

  120,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  ඒ.එම්.ෂාපිස්

  0114858548

  69

  PN/SS/II/170

  තල්පිටිය එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය

  312,ගාලුපාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ඩබ්.එම්.එන්.වී.විජේනායක

   

  70

  PN/SS/II/153

  නිදහස් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

  පාලිත් නිවස,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

  ඩී.එම්.ඩබ්.බණ්ඩාර

   

  71

  PN/SS/II/146

  ගොරකාන එක්සත් සංස්කෘතික සුභසාධක සංගමය

  16,වෙද මාවත,ගොරකාන,කෙසෙල්වත්ත

  එන්.කේ.සී.ප්‍රනාන්දු

   

  72

  PN/SS/II/168

  සාන්ත ජෝන් ආදි සිසුන්ගේ සංගමය

  419/2,පළමු මහල,කිරිබේරිය,පානදුර

  එම්.ජයවීර

  0382232707

  73

  PN/SS/II/161

  මහා කරුණා පදනම

  රන්කොත් විහාරය,පානදුර

  එත්මලේ විමලකින්ති හිමි

  0385686171

  74

  PN/SS/II/155

  ජගත් අංගගේ උපකාරක පදනම

  288,ගාලුපාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ජගත් අංගගේ මහතා

   

  75

  PN/SS/II/148

  ශ්‍රි ප්‍රේමා නන්ද එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  7/14,පේමානන්ද පාර,බෙක්කේගම,පානදුර

  පී.නිශාන්ත

   

  76

  PN/SS/II/147

  වාද්දුව එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සංගමය

  37/7ඒ,සනත් පෙරේරා මාවත,වාද්දුව

  එම්.ආර්.කමල් සිරිවර්ධන

   

  77

  PN/SS/II/158

  ලේක් වීව්  සුභසාධක සංගමය

  126,6/11,ලේක්වීව්,හිරණ,පානදුර

  අනුර දිසානායක

   

  78

  PN/SS/II/169

  බෙන්තර සුහද සංසදය

  ශ්‍රී ගුනරත්න පාර,පානදුර

  එන්.කන්නන්ගර

   

  79

  PN/SS/II/167

  අක්කර18 වත්ත සුභසාධක සංගමය

  202/ සී,දිබ්බැද්ද වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  පී.ගුණතිලක

  077762940

  80

  PN/SS/II/166

  අඔගහවත්ත සුභසාධක සංගමය

  127/6,අඹගහවත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජේ.ඩබ්.නිමලරත්න

   

  81

  PN/SS/II/164

  ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය

   රාජකීය විද්‍යාලය,පානදුර

  එච්.සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා

  0773243123

  82

  PN/SS/II/154

  එක්සත් සුභ සාධක ජනතා සභාව

  3 එෆ් 2ජී.3,නිවාස සංකීර්ණය,මෝදරවිල,පානදුර

  කේ.එස්. ජයලත් පෙරේරා

   

  83

  PN/SS/II/150

  සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,ගොරකාන දෙණියවත්ත

  58/9ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,නල්නූරුව,පානදුර

  ධම්මික ගමගේ

  0723580763

  84

  PN/SS/II/163

  ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  54/17,චන්ද්‍රෙස්කර පාර,පානදුර

  තිලංක චමේන්ද්‍ර

   

  85

  PN/SS/II/157

  සමස්ත ලංකා ප්‍රජා ශක්ති පදනම

  16හ්,ජය මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.ඒ.එන්.කෞෂල්‍යා පෙරේරා

  03833955950

  86

  PN/SS/II/145

  නෙට්වින්

  85,නාරම්පිටිය,පානදුර

  ඒ.එන්.ද සිල්වා

  0382237407

  87

  PN/SS/II/144

  පොදුජන නිවාස සංවර්ධන පදනම

  123,ශ්‍රී මහාවිහාර පාර,පානදුර

  ජේ.බංඩාර

  038-2235545

  88

  PN/SS/II/165

  එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය පානදුර බස් නැවතුම්පල

  52/9,හොරණ පාර,මෝදුරවිල,පානදුර

  සුගත් රත්නායක

  0777652813

  89

  PN/SS/II/151

  පානදුර මොරවින්න වඩු පාසල් වත්ත සුභසාධක සමිතිය

  17,වඩුපාසල්වත්ත,මොරවින්න,පානදුර

  ඩබ්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

   

  90

  PN/SS/II/160

  වෑකඩ ශ්‍රී පුඤ්ඤානන්ද සුභසාධක සමිතිය

  20,පුඤ්ඤානන්ද මාවත,පානදුර

  නිමල් හෙට්ටිගේ

  0717689495

  91

  PN/SS/II/174

  ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි එකමුතු සමිතිය

  33/1,මහ මැස්ටිය,පානදුර

  කේ.ඩී.පෙරේරා

  038-2294407

  92

  PN/SS/II/172

  ජන උරුමය

  44/14,බුංගහවත්ත පාර,කුඩා වාද්දුව,වාද්දුව

  නන්දන ගුණතිලක මහතා

  0718278488

  93

  PN/SS/II/178

  ආලෝක මානව සංවර්ධන පදනම

  115/ග8,සමාධි පොකුණ පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  නිමල් සුරවීර

  0383399155

  94

  PN/SS/II/175

  පිංවත්ත නාරම්පිටිය එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

  ශ්‍රී ලානන්ද පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  මල්කාන්ති ගුණසිංහ

  0382244520

  95

  PN/SS/II/185

  ජනශක්ති අවමංගල්‍යාධාර පදනම

  114/32,ඩයස් පෙදෙස,වලපල,පානදුර

  එම්.සංජීව ප්‍රනාන්දු

  077704669341

  96

  PN/SS/II/177

  නාරම්පිටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය

  එච්.ගයත්‍රි සිල්වා

   

  97

  PN/SS/II/181

  ශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

  133/ඒ,පුවක්වත්ත පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  රංජිත් නවගමුව

  0773084708

  98

  PN/SS/II/183

  බෝ සෙවන සමාජ සේවා පදනම

  16/6,ශ්‍රී ජින මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  කේ.මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

  0382298616

  99

  PN/SS/II/184

  කුලතුංග පාර නිවසියන්ගේ සාධක සංගමය

  19,කුලතුංග පාර,පානදුර

  මේනකා ගුණතිලක

  0382234719

  100

  PN/SS/II/182

  සමගි සුභසාධක සංගමය

  ටොප් ටවුන්, නැ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ඒ.එස්.යූ.සිරිමාන්න

  038-2251021

  101

  PN/SS/II/176

  අවමංගල්‍යාධාර හා ශුභ සාධක සමිතිය

  46,නෙවිල් පෙරේරා මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  අයි.මාතරආරච්චි

  038-2235391

  102

  PN/SS/II/173

  උඩගහපත්තුව එකමුතු

  6ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,අ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  යූ.ඩී.චන්දන ජයලාල්

   

  103

  PN/SS/II/180

  විසල් උයන එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  17/18,විසල් උයන,හිරණ,පානදුර

  මහේෂ් සිරිවර්ධන

   

  104

  PN/SS/II/179

  එක්සත් සුහද සේවා සමිතිය

  108,අයිරින් විලා,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

  ආර්.හරිස්චන්ද්‍ර

  0382231410

  105

  PN/SS/II/186

  පානදුර රණවිරු සංසදය

  455/4,රණවිරු කෝප්‍රල් දිනේෂ් ප්‍රියංකර මාවත,ගල්පොත්ත,මාලමුල්ල,පානදුර

  ජී.එස්.පෙරේරා

  0771269695

  106

  PN/SS/II/187

  යදම සහයෝගී තා සංසදය

  35/ඊ/2,ශාන්ති මාවත,ඇටඹගොඩ,පානදුර

  මහාචාර්ය හර්ස දිසා බංඩාර

   

  107

  PN/SS/II/189

  ශ්‍රි සුධර්මා කුළගන සුභ සාධක සමිතිය

  වසන්තාරාම විහාරස්ථානය,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  කුසුම් කුරුප්පු

  0382295050

  108

  PN/SS/II/188

  ආබාධිත පුද්ගලයන් සවිබල ගැන්විමේ සංගමය

  6/13,දර්ශන පෙදෙස,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

  කේ.පුන්‍යජීව පුනාන්දු

  038-2235360

  109

  PN/SS/II/190

  පානදුර රුපලාවන්‍ය ශිල්පි සංසදය

      60/2,කුරුදුවත්ත,හොරේතුඩුව

  සුවිනිතා වික්‍රමසිංහ

  0779458843

  110

  PN/SS/II/191

  සෞභාග්‍යා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

  ශ්‍රී ,ධීරානන්ද මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  රංජිත් පෙරේරා

  0726168562

  111

  PN/SS/II/192

  උතුරු තල්පිටිය මඩවිල්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සහා සුභ සාධක සමිතිය

  සොයිසා මාවත,උ/තල්පිටිය,පානදුර

  එම්.හයිමන් සිල්වා

  038-3382533

  112

  PN/SS/II/93

  කෝදාගොඩ වනරතන හිමි සුරැකිමේ භාරකාර මණ්ඩලය

  396/7,පාසැල් මාවත.පානදුර

  ටී.ඩී.වයි.පී.සමරනායක

  0718495079

  113

  PN/SS/II/194

  ඉන්ද්‍ර ජෝති මාවත  සුභ සාධක සමිතිය

  අංක 22,ඉන්ද්‍රෙජා්ති මාවත,තන්තිරිමුල්ල,පානදර

  එම්.එම්.ආර්.එල්.ගුණරත්න

  0712126774

  114

  PN/SS/II/195

  ජනශක්ති පදනම

  194/බී,ජෝතිරතන මාවත,වලපල,පානදුර

  එම්.සුජීව ප්‍රනාන්දු

  0770466341

  115

  PN/SS/II/196

  පහන්පියස මානසික පුනුරුත්තාපන සෞඛ්‍ය ඒකකය

  455/බී,මැදවේල්ල පාර,පානදුර

  එච්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී

  0383399908

  116

  PN/SS/II/197

  ආයුර්වේද ස්වේච්චා බලකාය පානදුර

  සිරිනන්දන විහාරය,පරත්ත

  මැද උයන්ගොඩ ධම්ම විමල හිමි

  0777-106351

  117

  PN/SS/II/198

  පානදුර හෙළ කලා සංසදය

  2/153,වෑකඩ,පානදුර

  සරත් කුලාංග

  0718002841

  118

  PN/SS/II/199

  වාද්දුව දකුණ ධීවර සුභ සාධක සමිතිය

  35,ධීවර නිවාස,පානදුර

  නන්දන රත්නසූරිය

  0779283066

  119

  PN/SS/II/200

  පාරමිතා සුභ සාධක සමිතිය

  හබරගහලන්ද පාර,මොල්ලිගොඩ,පානදුර

  වින්සන් සෝමපාල

  038-4282182

  120

  PN/SS/II/201

  කෙසෙල්වත්ත සහන වැඩිහිටි පදනම සහ සංගමය

  52/13,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  ඩබ්.බී.එච්.ශාන්ත

  0714905088

  121

  PN/SS/II/202

  සාරිපුත්‍ර තරුණ සමිතිය

  52/8,ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන

  පීරෝහන ප්‍රනාන්දු

  0383380965

  122

  PN/SS/II/203

  කේතුමති කාන්තා රෝහල සුවමිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතිය

  කේතුමතී රෝහල,පානදුර

  වෛද්‍ය එම්.යූ.එම්.මුතුබණ්ඩා

  0382232361

  123

  PN/SS/II/204

  පිංවත්ත ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

  60/ඒ, පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  එම්.වයි.හර්ෂනී ද සිල්වා

  0750280830

  124

  PN/SS/II/205

  කළුදැවල දිරිය කාන්තා සංවිධානය

  නො.92,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජී.එල්.රංජනී ප්‍රනාන්දු

  0385690184

  125

  PN/SS/II/206

  එළුවිල ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

  68/2,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  එම්.එෆ්.ජේ.රිශ්මියා

  07228674838

  126

  PN/SS/II/207

  තිස්ස සරණ පදනම

  තිස්ස මාවත,වලාන.පානදුර

  එච්.එම්.එච්.බී.හේරත්

  0382231683

  127

  PN/SS/II/208

  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

  20,මංගලසුදුවැල්ල පාර,කළුදෑවල ,පානදුර

  ඒ.පී.ලයනල්

  0382239223

  128

  PN/SS/II/209

  දවටගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධන සමිතිය

  නො.12/7,දවටගහවත්ත,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  විමල් විජේසේකර

  0777869311

  129

  PN/SS/II/210

  නිරු සුභ සාධක සංගමය

  20-24,මෝදරවිල කර්මාන්තපුරය,පානදුර

  සී.සංජීව ප්‍රනාන්දු

  0384291300

  130

  PN/SS/II/211

  ගොඩපරගහවත්ත සුභ සාධක සහයෝගිතා සමිතිය

  132/12,පෝරවත්ත පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ජි.එල්.ප්‍රදීප් අමරජීව

  0773782173

  131

  PN/SS/II/212

  මොරවින්න එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  411 සී,මෝදරවිල පාර,පානදුර

  එම්.එස්.ප්‍රියංග ප්‍රනාන්දු

  0718306160

  132

  PN/SS/II/213

  විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය

  100බී,සුසිල,කොස්වත්ත,වලාන.පානදුර

  එස්.එල්.ඩී.දයාරත්න

  0382232514

  133

  PN/SS/II/214

  පානදුර මූලික රෝහලේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

  මූලික රෝහල,පානදුර

  සුනිල් ගුණවර්ධන

  0721709837

  134

  PN/SS/II/215

  ඉසුරු ප්‍රජාමූල සංවිධානය

  30,රත්නායක පාර,ද.තල්පිටිය,වාද්දුව

  පී.කේ.පී.ජයතිලක

  0774738712

  135

  PN/SS/II/216

  හිරු විමන එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

  53/63,හිරුවිමන,බටලන්ද පාර,හිරුවිමන,පානදුර

  මනෝජ් ඉන්දික

  0722926961

  136

  PN/SS/II/217

  අරුනළු සුභසාධක සංගමය

  327සී,අරුනළු ගාඩ්න්ස්,මංඩාවල පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  එස්.වික්‍රමසිංහ

  0711244334

  137

  PN/SS/II/218

  රොටරැක්ට් සමාජය-පානදුර

  නො.181,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

  වයි.සල්ගාදු

  0772249026

             

  138

  PN/SS/II/220

  ආදී සුමංගලීය හරිත පාසල් සංගමය

  ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය,වෑකඩ,පානදුර

  සරත් විජේන්ද්‍ර

  0773771521

  139

  PN/SS/II/221

  සහන අරමුදල

  358/4,2 වන පටුමග කවිරාජ මාවත.මොරවින්න,පානදුර

  එම්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

  0382245350

  140

  PN/SS/II/222

  පානදුර පාසල් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සංසදය

  172,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත.පානදුර

  ඩබ්.ඒ.එන්.සුනිල්

  0773031288

  141

  PN/SS/II/223

  මෙත්සිත් සරණාධාර සමිතිය

  36,මුණිදාස කුමාරතුංග මාවත,ගොරකපොළ,

  පානදුර

  එස්.කේ.ඩබ්.ගුනවර්ධන

  038-2298258

  142

  PN/SS/II/224

  Y.S.S. පදනම

  33,පාසල් වීදිය,සරික්කමුල්ල,

  කෙසෙල්වත්ත

  එම්.අබුල්කලාම්

  0777290295

  143

  PN/SS/II/225

  කුඩා වාද්දුව අවමංග්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය

  6 ඒ,බැන්ඩිවෙල පාර,කුඩා වාද්දුව.වාද්දුව

  ඒ.ජයතිලක

  0382284194

  144

  PN/SS/II/226

  ඉමාම් ෂාෆීර් ෆවුන්ඩේෂන්

  34,අස්වර් හාජියාර් ගොඩනැගිල්ල,තොටුපල පාර,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

  එම්.එන්.එම්.සයාන්

  0714434403

  145

  PN/SS/II/227

  ආර්.ඒ.බී. පෙරේරා පදනම

  සේපාලි,සම්සුදීන් මාවත,එළුවිල,පානදුර

  එස්.රත්නවීර

  0778084758

  146

  PN/SS/II/228

  එක්සත් සුභසාධක සංගමය,වලාන

  163-ඒ,තිස්ස මාවත,වලාන,පානදුර

  ආනන්දසිරි හිමි

  775082514

  147

  PN/SS/II/229

  ඉන්සස්ට්ට්‍රියුලීස් ඇසෝසියේෂන්

  09,මෝදරවිල,කර්මාන්තපුර,පානදුර

  එස්. නයනජිත්

  0777290295

  148

  PN/SS/II/230

  ධම්මකාමී සංවිධානය

  ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන,වලාන,පානදුර

  ගරු කණුගොල්ලේ රතනසාර හිමි

  038-2232575

  149

  PN/SS/II/231

  මහා වාද්දුව තරුණ සංසදය

  ගංගාරාම විහාරස්ථානය,මහ වාද්දුව,වාද්දුව

  එම්.චිරාන් පෙරේරා

  0723337976

  150

  PN/SS/II/232

  ගාමිණි කොස්තා පදනම

  75/2,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  පද්මා කොස්තා

   

  151

  PN/SS/II/156

  සත්සෙත් පදනම

  608/1,ගාලුපාර,පානදුර

  ටී එන්.ඒ.ප්‍රනාන්දු

   

  152

  PN/SS/II/101

  අල් අමීන් සුභසාධක සංගමය

  129/2,වත්තල්පොළ,පානදුර

  එස්.එම්.මල්කාන්

  0777711520

  153

  PN/SS/II/233

  උපෝසථ උයන සම ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

  62ඊ,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  පී.එල්.ඩී.සුමතිපාල

  0382236595

  154

  PN/SS/II/234

  පානදුර ස්වශක්ති සංවිධානය

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

  ඒ.එච්.ඒ.බණ්ඩාර

  0779256138

  155

  PN/SS/II/235

  එකමුතු සංවිධානය,අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  53/20,සමගි පෙදෙස,සරික්කමුල්ල,කෙසෙල්වත්ත

  එස්.සපුතොටන

  038228773

  156

  PN/SS/II/236

  692/692ඒ නල්ලූරුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිහය

  ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය,ගල්වැටිමෝදර පාර,බල්ලූරුව,පානදුර

  එච්.එස්.චින්තක ෆොන්සේකා

  0776071034

  157

  PN/SS/II/237

  වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය - තොටවත්ත

  43,ඉබ්‍රාහිම් පාර,තොටවත්ත,පානදුර

  ඒ.ඩබ්.එම්.සාෆි

  07782117554

  158

  PN/SS/II/238

  පානදුර පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සහයෝගිතා සමිතිය

  53/17,ශ්‍රී ශාසනවංශ මාවත,තුඩුව,පානදුර

  ඒ.කේ.තිලක් ජානක

  0727473234

  159

  PN/SS/II/239

  මිතුරෝ වෙමු අපි

  නිතිජය,පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  එච්.එම්.ඒ.ටී.නන්දසිරි

  0382296784

  160

  PN/SS/II/240

  සිහ මිතුරු සංසදය

  41/1/1,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  ජී.පී.සල්ගාදු

  0779622196

  161

  PN/SS/II/241

  හොරේතුඩුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  ප්‍රජා ශාලාව,ගාලු පාර,හොරේතුඩුව

  අයි.පෙරේරා

  0710164119

  162

  PN/SS/II/242

  විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් දායක සභාව

  විද්‍යාරාජ පිරිවෙන,ගොරකපොල,පිනදුර

  ජී.පී.එච්. ද සිල්වා

  0382232649

  163

  PN/SS/II/243

  සිංහ තරු සුහද සමාජය

  206/බී,වෙන්දේසි වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  එච්.සී.මඡධුරංග

  0773534783

  164

  PN/SS/II/244

  ‘ Future ‘  අරමුදල

  124.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  අජිත් සියඹලාපිටිය

  0382237728

  165

  PN/SS/II/245

  අළුබෝමුල්ල සිංහ සමාජය

  07,නිමල්කා උද්‍යානය,පානදුර

  එස්.පී.පෙරේරා

  0382293941

  166

  PN/SS/II/246

  පානදුර එක්සත් වෙළඳ හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

  අංගිරස ගොඩනැගිල්ල,262,ආතර් වී දියෙස් මාවත,පානදුර

  කේ.එල්.සී.පෙරේරා

  0710164119

  167

  PN/SS/II/247

  නිදහස් මානව හිමිකම් සංවිධානය

  65/ජී,මංගල මාවත,වලාන,පානදුර

  ටී කේ.රංජන් ප්‍රනාන්දු

  0755823265

  168

  PN/SS/II/248

  Go Dream Initiative

  14/113,Gunathilaka Mw,panadura

  ආර්.එස්.විජේකුලරත්න

  0382241024

  169

  PN/SS/II/249

  එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

  117/බී,බන්ට් පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  එස්.වී.පී.එස්.රාජපක්ෂ

  0778707226

  170

  PN/SS/II/251

  කෝන්ගහකොටුව එක්සත් සුබසාධක සංගමය

  63බී,කෝන්ගහකොටුව,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  කේ.ඩී.එස්.ජයරත්න

  0713544295

  171

  PN/SS/II/250

  සිල්වරින් වත්ත සුභසාධකන සමිතිය

  සිල්වරින් වත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර

  ඒ.ගුණවර්ධන

  0714794052

  172

  PN/SS/II/252

  Association For Co-Operative Savings and Assisting

  32/1,Chandrawanka Rd,Pallimulla,panadura

  M.A.Kalam

  0772266299

  173

  PN/SS/II/253

  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

  1/34,මීගහකෝවිල පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  එච්.ආර්.ඒ.සොයිසා

  0778987350

  174

  PN/SS/II/254

  පානදුර එක්සත් පොදු වෙළෙඳපොළ බෞද්ධ සමිතිය

  34 1/1,උඩුමහල,මාර්කට් පාර,පානදුර

  මහේෂ් ප්‍රනාන්දු

  0773313909

  175

  PN/SS/II/255

  එකමුතු සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

  15බී,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  දුමිදු වරාපිටිය

  0718324089

  176

  PN/SS/II/256

  දහම් ගුරු සංගමය

  නො.97,7 වන හරස් වීදිය,පානදුර

  එම්.සමන් කුමාර

  0718820472

  177

  PN/SS/II/257

  මඩකුඹුර  එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

  මඩකුඹුර හංදිය ,සිරිල්ජෑන්ස් මාවත,පානදුර

  එස්.ඒ.ටී.මාටිනෝ

  0723507008

  178

  PN/SS/II/258

  ශ්‍රී සරණපාල මාවත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  20,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත ,පානදුර

  යූ.ආර්.චින්තක

  0706731807

  179

  PN/SS/II/259

  පරණවත්ත සමහගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  ශ්‍රී ඛෙත්තාරමෙය,පරනවත්ත,හිරණ,

  පානදුර

  පී.ඉන්ද්‍රජිත්

  0770505181

  180

  PN/SS/II/261

  අභිමන් සුභසාධක සමිතිය

  251/4,ඇලන්විලා මාවත,බ/මාලමුල්ලප,පානදුර

  එස්.ඩී.ඒ.පත්මසිරි

  0719201683

  181

  PN/SS/II/262

  සිසිල මාවත ප්‍රජා සංවර්ධන හා මරණාධාර සමිතිය

  118,සිසිල මාවත,රිවිදෙව්ගම,පරත්ත,

  කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු

  0718189702

  182

  PN/SS/II/263

  සිරිමල් උයන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  15ඒ,සිරිමල්උයන උඩහමුල්ල,පානදුර

  එස්.ප්‍රේමලතා

  0718496327

  183

  PN/SS/II/264

  හොරේතුඩුව දිරිය සුභ සාධක සමිතිය

  නො.39,මඩකිස්ස පාර,අත්කම් නිවාස,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.සී.ප්‍රනාන්දු

  0382298296

  184

  PN/SS/II/265

  පිංවත්ත රවිජ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  අංක 15/5 ඒ,ශ්‍රී විජයානන්ද මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

  එන්. ගුණරත්න

  0703147641

  185

  PN/SS/II/266

  දිලෙන පියුම මව්පිය හවුල

  459/1ඒ,ගල්පොත්ත පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

  සමන්ති දීපානි

  038-2244965

  186

  PN/SS/II/267

  නව්ෂාඩ් මන්සූර් පදනම

  12/10/1/1,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  මොහොමඩ් නව්ෂාඩ්

  0777073630

  187

  PN/SS/II/268

  මතකයේ රැදුන ගී රසික පදනම

  නො.234,මහා වීදිය,පානදුර

  කේ.ඒ.සුමිත්‍රා

  0723000135

  188

  PN/SS/II/269

  ඉසිවර සමාජ සත්කාර පදනම

  197/12,වජිරවත්ත,කිරිබේරිය පාර,පානදුර

  එන් ඩයස්

  0773564687

  189

  PN/SS/II/270

  ස්වශක්ති  සංවර්ධනපදනම

  136/68,දොලේවත්ත,සඟබෝ මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එච්.කේ.අයි.පෙරේරා

   

  190

  PN/SS/II/271

  කළුදෑවලබටහිර එක්සත් සංසදය

  60-1,සමගි මාවත.කළුදෑවල.පානදුර

  සී.විපුලසිරි

  0718305962

  191

  PN/SS/II/272

  සුදන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  සේවා පියස,අත්කම් නිවාස,මඩකිස්ස පාර,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.රත්නසිරි පෙරේරා

  0720938619

  192

  PN/SS/II/273

  කයින්ඩ්ස් හාට්ස්

  608/1,ගාලු පාර,පානදුර

  එස්.දිසානායක

  0775422616

   

  PN/SS/II/274

  නිදහස් ශ්‍රී අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංසදය

   

  ඩී.සිල්වා

  0778313739

  PN/SS/II/275

  එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  282,දිග්ගල,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  අයි.වනසිංහ

  0773018573

  PN/SS/II/276

  කෙසෙල්වත්ත මරණාධාර හා සුභාදක සමිතිය

  12/101/1.ගාලු පාරකෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.ඉර්ෆාන්

  0777073636

  PN/SS/II/277

  සුහඳ ප්‍රාර්ථනා ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

  නො.225,පුන්‍යවර්ධනාරාම පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ඕ.යූ.බී.නවරත්න

  00716111779

  PN/SS/II/278

  සැමට සරණ සමාජ සේවා හා සුභ සාධක සංගමය

  සිරිනිවාසාරාමය,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

  සී.එම්.දාබරේ

  0711891898

  PN/SS/II/279

  රන්මිණි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සමිතිය

  572,ගාළු පාර,පානදුර

  එම්.ඒ.පී.නිරෝෂන්

  0764025414

  PN/SS/II/280

  මණ්ඩාවල පරක්‍රම සුභ සාධක සමිතිය

  317,ප්‍රිය පුෂ්ප,මණ්ඩාවල,මාලමුල්ල,පානදුර

  එල් .වීරකෝන්

  038-2251325

   

   

   

   

   

   

   

  ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලියාපදිංචිවූ ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -පානදුර

  අනු අංකය

  අංකය

  නම

  ලිපිනය

  සභාපති/ලේකම් ගේ නම

  දුරකථන අංකය

  1

  PN/SS/II/81

  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

  683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

  ආර්.එම්.විජේරත්න

   

  2

  PN/SS/II/83

  සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

  22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

  ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

   

  3

  PN/SS/II/72

  වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

  26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

  බී.පතන්ගොඩ

  077152576

  4

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

   

  5

  PN/SS/II/99-6

  වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

  40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

  ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

   

  6

  PN/SS/II/93

  සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

  185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  ඩී.යූ.අප්පුහාමි

   

  7

  PN/SS/II/74

  සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

  7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  යූ.ඒ.විමලරත්න

   

  8

  PN/SS/II/77

  මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

  257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

   

  9

  PN/SS/II/79

  සෙත්සරණ සංවිධානය

  123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

  චන්ද්‍රා අන්ධවීර

  0384282827

  10

  PN/SS/II/119

  ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

  එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

   

News & Events

26
Feb2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
Aug2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

Scroll To Top