• අනු අංකය

  අංකය

  නම

  ලිපිනය

  සභාපති/ලේකම් ගේ නම

  දුරකථන අංකය

  1

  PN/SS/II/81

  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

  683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

  ආර්.එම්.විජේරත්න

   

  2

  PN/SS/II/83

  සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

  22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

  ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

   

  3

  PN/SS/II/72

  වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

  26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

  බී.පතන්ගොඩ

  077152576

  4

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

   

  5

  PN/SS/II/99-6

  වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

  40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

  ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

   

  6

  PN/SS/II/93

  සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

  185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  ඩී.යූ.අප්පුහාමි

   

  7

  PN/SS/II/74

  සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

  7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  යූ.ඒ.විමලරත්න

   

  8

  PN/SS/II/77

  මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

  257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

   

  9

  PN/SS/II/79

  සෙත්සරණ සංවිධානය

  123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

  චන්ද්‍රා අන්ධවීර

  0384282827

  10

  PN/SS/II/119

  ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

  එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

   

  11

  PN/SS/II/85

  684/B කිරිබේරිය  සමෘද්ධි පානිය ජල පාරිභෝගිකයන්ගේ සමිතිය

  684බී,කිරිබේරිය,මහවල

  මොරකන්දේගොඩ ධම්මරතන නායක හිමි

   

  12

  PN/SS/II/87

  වැඩිහිටි එකමුතු සංවිධානය -පල්ලිමුල්ල ගොරකාපොළ

  180,හේනමු ල්ල,වත්තල්පොල,පානදුර

  ඩබ්.ඩෙන්සිල් ප්‍රනාන්දු

   

  13

  PN/SS/II/88

  මනෝ සමාජිය සම්පත්  සංවර්ධන හා ළමා ශක්ති පදනම

  සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙන,පිංවත්ත,පානදුර

  තලල්ලේ මෙත්තානන්ද ස්ථවිර

  0342232360

  14

  PN/SS/II/80

  පානදුර පොලිස් කොට්ඨාශයේ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරි සංගමය

  පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය,පානදුර දකුන

  පී.කේ.ප්‍රේමදාස

  0382234755

  15

  PN/SS/II/107

  පානදුර ශ්‍රි සුමංගල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

  5,බඩු ගබඩාව පාර,පානදුර

  සරත් අල්විස්

   

  16

  PN/SS/II/100

  පල්ලිමුල්ල සුභ සාධක සංවිධානය

  25,චන්ද්‍රවංක මාවත,පල්ලිමුල්ල

  ගුණදාස පතිරණ

   

  17

  PNCC/SS/36

  වාද්දුව වෙළද හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

  වාද්දුව

  ජයසිරි සිල්වා

  0382235899

  18

  PN/SS/II/104

  කවිරාජ මාවත දෙවන පටුමග අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

  393,2 පටුමග,කවිරාජ මාවත,මොරවින්න,පානදුර

  එච්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

   

  19

  PN/SS/II/102

   කැටකැල්ල ගනේවත්ත එක්සත්  සුභ සාධක සංගමය

  කැටකෑල්ල ගහවත්ත,පාඨලීරුක්කාරාම පාර,වෑකඩ

  නිමල් අබේසිංහ

   

  20

  PN/SS/II/98

  චමිත් චතුරංග හා මයාකඩුව පදනම

  22,වසන්තාරාම පාර,වාද්දුව

  සී.මායාකඩුව

  0382296186

  21

  PN/SS/II/94

  කුරුප්පුමුල්ල එකමුතු සුභ සාධක සංගමය

  190/24,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  රොෂාන් අජිත්

  0382244258

  22

  PN/SS/II/89

  උයන්කැලේ ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  25,දොඹගහවත්ත,උයන්කැලේ,පානදුර

  ඩබ්.ජී.සොයිසා

   

  23

  PN/SS/II/103

  නාවැටිය එකමුතු සංවිධානය

  නාවැටිය පාර,බෙක්කේගම

  එන්.අමරසිංහ

   

  24

  PN/SS/II/91

  පින්වත්ත බටහිර  ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  18ජෝන්කීල්ස් නිවාස,පිංවත්ත

  වයි.එස්.එන්.සුගත් සිල්වා

   

  25

  PN/SS/II/97

  එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය කුරුදුවත්ත, වටභාගේ

  කුරුදුවත්ත,වටබාගේ,පානදුර

  පී.ඩී.ඩග්ලස්  ද  සිල්වා

   

  26

  PN/SS/II/92

  බ/ මාලමුල්ල මානව සම්පත් සුරැකිමේ  පදනම

  41සී,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  සුමිත් අතුකෝරල

  0382236960

  27

  PN/SS/II/90

  වාද්දුව දකුණ සහ බටහිර ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  12/21,සමාන්තර පාර,වාද්දුව

  කේ.නිහාල් ප්‍රනාන්දු

   

  28

  PN/SS/II/96

  කදුරුදුව සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

  කදුරු දූව,ගොරකාන,පානදුර

  එන්.කේ.ඩී.සංජීව

   

  29

  PN/SS/II/105

  මෙත්සිසිල මත් නිවාරණ සංවිධානය

  201/03,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

  සංජීව ෆොන්සේකා

   

  30

  PN/SS/4II/102

  සුමිතුරු සුභ සාධක සංගමය

  අමන්ජය,14,කොහුමෝල පාර,මහවාද්දුව,වාද්දුව

  ඩබ්.ඒ.ක්‍රිශාන්ත පෙරේරා

   

  31

  PN/SS/II/99

  සිහල බොදුසවිය

  3/17,සාගර මාවත,පානදුර

  ආර්.තරංග

  0382243076

  32

  PN/SS/II/106

  වලාන උතුර එකමුතු  අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  පසිදු,ජුබිලි පටුමග,වලාන උතුර,පානදුර

     

  33

  PN/SS/II/121

  ග්‍රාමිය ආපදා කළමනාකරණ හා සුභසාධක කමිටුව

  43/37,සමනකන්ද මාවත.නල්ලූරුව,පානදුර

  එම්.ආර්.කුලරත්න

  0382237144

  34

  PN/SS/II/120

  පොදුජන සේවා එකාබද්ධ සංගමය

  මුදලින්දාරාමය,වැලිපිටියපන්සල,ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,පානදුර

  පූජ්‍ය දඹගස්ආරේ චන්ද්‍රසිරි හිමි

  038-2232439

  35

  PN/SS/II/125

  මානව සම්පත් පදනම

  සුසුමානික නිවාසය නල්ලුරුව පානදුර

  අයි.පුෂ්පකුමාර

   

  36

  PN/SS/II/110

  සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය

  34,රවුම්පාර,වාද්දුව

  එෆ්.එච්.ජෝෂප් සිල්වා

  0382296547

  37

  PN/SS/II/123

  උඩවෙල පාරේ සුභසාධක හා දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමිතිය

  උඩවෙල පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  පී.එම්.කරුණාදාස

   

  38

  PN/SS/II/124

  මාලමුල්ල පරාර්ථ සාධන සංගමය

  සුදර්ශි,මාලමුල්ල,පානදුර

  වයි.සිරිවර්ධන

   

  39

  PN/SS/II/122

  අරලිය උයන සුභ සාධක සංගමය

  77/41,අරලිය උයන,මැද පාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  එච්.ආර්. ෆොන්සේකා

   

  40

  PN/SS/II/117

  එක්සත් සුභ සාධක සංගමය-එළුවිල

  10,බෝගහ ඉදිරිපිට පාර,එළුවිල,පානදුර

  එම්.මයිකල් සිල්වා

   

  41

  PN/SS/II/111

  තල්පිටිය එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  322/4,ගාලු පාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ජිනදාස යූ ගමගේ

  0382295192

  42

  PN/SS/II/116

  පරත්ත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  12/7,චතුර,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එන්.එස්.වී.ගමගේ

  0384906167

  43

  PN/SS/II/115

  ගෝල්ඩන් කී මුදල් තැන්පත් කරුවන්ගේ සංගමය

  184/4,ගාලුපාර,පානදුර

  අනූෂා ෂර්මට්

  0724438883

  44

  PN/SS/II/118

  දිබ්බැද්ද සමගි මාවත සුභ සාධක සංගමය

  71,හේමාලි,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජේ.ලාල්.ප්‍රනාන්දු

   

  45

  PN/SS/II/109

  උඩුගල්ල මයුරා එකමුතු සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය

  697ඒ,ද/තල්පිටිය,උඩුගල්ල

  ඩබ්.ඒ.ආර්.ප්‍රේමලාල්

  0772518628

  46

  PN/SS/II/112

  වලව්වත්ත සංවර්ධන හා සුභ සාධක සංගමය

  142/42,සමගි මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  අයි.පෙනන්ගහවත්ත

  0382233401

  47

  PN/SS/CC 23

  කෙසෙල්වත්ත ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි සංගමය

  පරාක්‍රම පාර,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

     

  48

  PN/SS/II/86

  ශ්‍රි ධර්මාරාම පාර සුභ සාධක සංගමය

  362/3,1 වන පටුමග,ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  පී.එස්.ලොකුසුරිය

   

  49

  PN/SS/II/134

  ශ්‍රි සුමංගල බාලිකා මහා විද්‍යාලිය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

  381,නල්ලුරුව,පානදුර

  කේ.එස්.රුද්‍රිගු

  0382232462

  50

  PN/SS/II/171

  නිලුක්ෂි ප්‍රනාන්දු පදනම

  සුමෙරු,වෑකඩ,පානදුර

  වෛද්‍ය  සුජිත් ප්‍රනාන්දු

   

  51

  PN/SS/II/143

  පානදුර වලපල නාගරික එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය

  48,සොලමන් මාවත,පානදුර

  එස්.වීරප්පෙරුම

   

  52

  PN/SS/II/141

  එක්සත් කන්දෙකොටුව සංවර්ධන සමිතිය

  12ඒ,කන්දකොටුව පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  එම්.ආර්.සුධර්ම පීරිස්

  0714144889

  53

  PN/SS/II/142

  නදීබඩවත්ත එක්සත් සුභ සාධන හා මරණාධාර සමිතිය

  193/39,නදීබඩවත්ත,පරත්ත

   

  0728082003

  54

  PN/SS/II/139

  සුහර්තෝ ශාන්ති සමාජ සුභ සාධන සමිතිය

  65/1,ශ්‍රී සෝභිත මාවත,වාද්දුව

  එම්.එෆ්.ශාන්ති පෙරේරා

  0771571908

  55

  PN/SS/II/140

  රිවර් සයිඩ් පාසල් ප්‍රවාහන සේවා සංගමය

  28/2,මහා විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව

  ඊ.ඒ.එස්.ඊ.ජේ.සිල්වා

  0777602835

  56

  PN/SS/II/126

  සුදහම් ජන සංවර්ධන සමිතිය

  54/39,බටේලන්ද පාර,හිරණ,පානදුර

  එස්.එස්.හේමන්ත පීරිස්

  +94119900661

  57

  PN/SS/II/133

  හේනමුල්ල පානදුර සුභ සාධක සංගමය

  82,ගාලුපාර,හේනමුල්ල,පානදුර

  එම්.ආර්.එම්.රහුබාන්

  0722931279

  58

  PN/SS/II/129

  පුබුදමු ශ්‍රි ලංකා සංවිධානය

  1ඩී ½,මෝදරවිල මහල් නිවාස,පානදුර

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

  0729012503

  59

  PN/SS/II/132

  සමගි සුභ සාධක සංගමය

  92,බෝගහ පාර බෙක්කේගම

  වයි.ආර්.කේ.ද සිල්වා

  038-2231515

  60

  PN/SS/II/128

  අම්බලන්දුව සුභසාධක සංගමය

  මන්සීල් අම්බලන්දූව,පානදුර

  අයි.එම්.ෆාරිස්

  0779915699

  61

  PN/SS/II/131

  පරත්ත සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  181,පරත්ත පාර,මොරටුව

  එස්.ඩී.ජී.කරුණාපාල

   

  62

  PN/SS/II/137

  කෙසෙල්වත්ත ත්‍රීරෝද රථ මරණාධාර සුභසාධක හා ක්‍රිඩා සමිතිය

  382,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.නව්පාඩ්

  0777073636

  63

  PN/SS/II/135

  තන්තිරිමුල්ල ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය

  395/14,ඥපාසල පාර,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  හේමචන්ද්‍ර වීරසිංහ

  0779573469

  64

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංග්‍යාධාර සහ සුභසාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ.වීරසිංහ

   

  65

  PN/SS/II/138

  සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමාජ සේවා සහ  සුභසාධක සංගමය

  24/10,සාගර මාවත,පානදුර

  කේ.එස්.ජයලත්

  0714495501

  66

  PN/SS/II/162

  එ ම්.ඊ.කුරේ පටුමග සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  369/4,එම්.ඊ.කුරේ පටුමග,වලාන,පානදුර

  ආර්තඑම්.සෝමපාල

   

  67

  PN/SS/II/152

  එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  28/19,පොදුසේවා මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එල්.බි.සෙනෙවිරත්න

  0719463171

  68

  PN/SS/II/159

  ජනාසා සුභසාධක සමිතිය

  120,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  ඒ.එම්.ෂාපිස්

  0114858548

  69

  PN/SS/II/170

  තල්පිටිය එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය

  312,ගාලුපාර,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ඩබ්.එම්.එන්.වී.විජේනායක

   

  70

  PN/SS/II/153

  නිදහස් පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය

  පාලිත් නිවස,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

  ඩී.එම්.ඩබ්.බණ්ඩාර

   

  71

  PN/SS/II/146

  ගොරකාන එක්සත් සංස්කෘතික සුභසාධක සංගමය

  16,වෙද මාවත,ගොරකාන,කෙසෙල්වත්ත

  එන්.කේ.සී.ප්‍රනාන්දු

   

  72

  PN/SS/II/168

  සාන්ත ජෝන් ආදි සිසුන්ගේ සංගමය

  419/2,පළමු මහල,කිරිබේරිය,පානදුර

  එම්.ජයවීර

  0382232707

  73

  PN/SS/II/161

  මහා කරුණා පදනම

  රන්කොත් විහාරය,පානදුර

  එත්මලේ විමලකින්ති හිමි

  0385686171

  74

  PN/SS/II/155

  ජගත් අංගගේ උපකාරක පදනම

  288,ගාලුපාර,උ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  ජගත් අංගගේ මහතා

   

  75

  PN/SS/II/148

  ශ්‍රි ප්‍රේමා නන්ද එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  7/14,පේමානන්ද පාර,බෙක්කේගම,පානදුර

  පී.නිශාන්ත

   

  76

  PN/SS/II/147

  වාද්දුව එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සංගමය

  37/7ඒ,සනත් පෙරේරා මාවත,වාද්දුව

  එම්.ආර්.කමල් සිරිවර්ධන

   

  77

  PN/SS/II/158

  ලේක් වීව්  සුභසාධක සංගමය

  126,6/11,ලේක්වීව්,හිරණ,පානදුර

  අනුර දිසානායක

   

  78

  PN/SS/II/169

  බෙන්තර සුහද සංසදය

  ශ්‍රී ගුනරත්න පාර,පානදුර

  එන්.කන්නන්ගර

   

  79

  PN/SS/II/167

  අක්කර18 වත්ත සුභසාධක සංගමය

  202/ සී,දිබ්බැද්ද වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  පී.ගුණතිලක

  077762940

  80

  PN/SS/II/166

  අඔගහවත්ත සුභසාධක සංගමය

  127/6,අඹගහවත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජේ.ඩබ්.නිමලරත්න

   

  81

  PN/SS/II/164

  ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය

   රාජකීය විද්‍යාලය,පානදුර

  එච්.සරත්චන්ද්‍ර සිල්වා

  0773243123

  82

  PN/SS/II/154

  එක්සත් සුභ සාධක ජනතා සභාව

  3 එෆ් 2ජී.3,නිවාස සංකීර්ණය,මෝදරවිල,පානදුර

  කේ.එස්. ජයලත් පෙරේරා

   

  83

  PN/SS/II/150

  සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය,ගොරකාන දෙණියවත්ත

  58/9ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,නල්නූරුව,පානදුර

  ධම්මික ගමගේ

  0723580763

  84

  PN/SS/II/163

  ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  54/17,චන්ද්‍රෙස්කර පාර,පානදුර

  තිලංක චමේන්ද්‍ර

   

  85

  PN/SS/II/157

  සමස්ත ලංකා ප්‍රජා ශක්ති පදනම

  16හ්,ජය මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.ඒ.එන්.කෞෂල්‍යා පෙරේරා

  03833955950

  86

  PN/SS/II/145

  නෙට්වින්

  85,නාරම්පිටිය,පානදුර

  ඒ.එන්.ද සිල්වා

  0382237407

  87

  PN/SS/II/144

  පොදුජන නිවාස සංවර්ධන පදනම

  123,ශ්‍රී මහාවිහාර පාර,පානදුර

  ජේ.බංඩාර

  038-2235545

  88

  PN/SS/II/165

  එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය පානදුර බස් නැවතුම්පල

  52/9,හොරණ පාර,මෝදුරවිල,පානදුර

  සුගත් රත්නායක

  0777652813

  89

  PN/SS/II/151

  පානදුර මොරවින්න වඩු පාසල් වත්ත සුභසාධක සමිතිය

  17,වඩුපාසල්වත්ත,මොරවින්න,පානදුර

  ඩබ්.ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

   

  90

  PN/SS/II/160

  වෑකඩ ශ්‍රී පුඤ්ඤානන්ද සුභසාධක සමිතිය

  20,පුඤ්ඤානන්ද මාවත,පානදුර

  නිමල් හෙට්ටිගේ

  0717689495

  91

  PN/SS/II/174

  ජ්‍යෙෂ්ට පුරවැසි එකමුතු සමිතිය

  33/1,මහ මැස්ටිය,පානදුර

  කේ.ඩී.පෙරේරා

  038-2294407

  92

  PN/SS/II/172

  ජන උරුමය

  44/14,බුංගහවත්ත පාර,කුඩා වාද්දුව,වාද්දුව

  නන්දන ගුණතිලක මහතා

  0718278488

  93

  PN/SS/II/178

  ආලෝක මානව සංවර්ධන පදනම

  115/ග8,සමාධි පොකුණ පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  නිමල් සුරවීර

  0383399155

  94

  PN/SS/II/175

  පිංවත්ත නාරම්පිටිය එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය

  ශ්‍රී ලානන්ද පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  මල්කාන්ති ගුණසිංහ

  0382244520

  95

  PN/SS/II/185

  ජනශක්ති අවමංගල්‍යාධාර පදනම

  114/32,ඩයස් පෙදෙස,වලපල,පානදුර

  එම්.සංජීව ප්‍රනාන්දු

  077704669341

  96

  PN/SS/II/177

  නාරම්පිටිය එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  56/ඒ,පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය

  එච්.ගයත්‍රි සිල්වා

   

  97

  PN/SS/II/181

  ශක්ති සංවර්ධන සමිතිය

  133/ඒ,පුවක්වත්ත පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  රංජිත් නවගමුව

  0773084708

  98

  PN/SS/II/183

  බෝ සෙවන සමාජ සේවා පදනම

  16/6,ශ්‍රී ජින මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  කේ.මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

  0382298616

  99

  PN/SS/II/184

  කුලතුංග පාර නිවසියන්ගේ සාධක සංගමය

  19,කුලතුංග පාර,පානදුර

  මේනකා ගුණතිලක

  0382234719

  100

  PN/SS/II/182

  සමගි සුභසාධක සංගමය

  ටොප් ටවුන්, නැ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ඒ.එස්.යූ.සිරිමාන්න

  038-2251021

  101

  PN/SS/II/176

  අවමංගල්‍යාධාර හා ශුභ සාධක සමිතිය

  46,නෙවිල් පෙරේරා මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  අයි.මාතරආරච්චි

  038-2235391

  102

  PN/SS/II/173

  උඩගහපත්තුව එකමුතු

  6ඒ,දිබ්බැද්ද පාර,අ/තල්පිටිය,වාද්දුව

  යූ.ඩී.චන්දන ජයලාල්

   

  103

  PN/SS/II/180

  විසල් උයන එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  17/18,විසල් උයන,හිරණ,පානදුර

  මහේෂ් සිරිවර්ධන

   

  104

  PN/SS/II/179

  එක්සත් සුහද සේවා සමිතිය

  108,අයිරින් විලා,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

  ආර්.හරිස්චන්ද්‍ර

  0382231410

  105

  PN/SS/II/186

  පානදුර රණවිරු සංසදය

  455/4,රණවිරු කෝප්‍රල් දිනේෂ් ප්‍රියංකර මාවත,ගල්පොත්ත,මාලමුල්ල,පානදුර

  ජී.එස්.පෙරේරා

  0771269695

  106

  PN/SS/II/187

  යදම සහයෝගී තා සංසදය

  35/ඊ/2,ශාන්ති මාවත,ඇටඹගොඩ,පානදුර

  මහාචාර්ය හර්ස දිසා බංඩාර

   

  107

  PN/SS/II/189

  ශ්‍රි සුධර්මා කුළගන සුභ සාධක සමිතිය

  වසන්තාරාම විහාරස්ථානය,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  කුසුම් කුරුප්පු

  0382295050

  108

  PN/SS/II/188

  ආබාධිත පුද්ගලයන් සවිබල ගැන්විමේ සංගමය

  6/13,දර්ශන පෙදෙස,ගාලු පාර,වලාන,පානදුර

  කේ.පුන්‍යජීව පුනාන්දු

  038-2235360

  109

  PN/SS/II/190

  පානදුර රුපලාවන්‍ය ශිල්පි සංසදය

      60/2,කුරුදුවත්ත,හොරේතුඩුව

  සුවිනිතා වික්‍රමසිංහ

  0779458843

  110

  PN/SS/II/191

  සෞභාග්‍යා සමාජ සුභ සාධක සමිතිය

  ශ්‍රී ,ධීරානන්ද මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  රංජිත් පෙරේරා

  0726168562

  111

  PN/SS/II/192

  උතුරු තල්පිටිය මඩවිල්ගොඩ අවමංගල්‍යාධාර සහා සුභ සාධක සමිතිය

  සොයිසා මාවත,උ/තල්පිටිය,පානදුර

  එම්.හයිමන් සිල්වා

  038-3382533

  112

  PN/SS/II/93

  කෝදාගොඩ වනරතන හිමි සුරැකිමේ භාරකාර මණ්ඩලය

  396/7,පාසැල් මාවත.පානදුර

  ටී.ඩී.වයි.පී.සමරනායක

  0718495079

  113

  PN/SS/II/194

  ඉන්ද්‍ර ජෝති මාවත  සුභ සාධක සමිතිය

  අංක 22,ඉන්ද්‍රෙජා්ති මාවත,තන්තිරිමුල්ල,පානදර

  එම්.එම්.ආර්.එල්.ගුණරත්න

  0712126774

  114

  PN/SS/II/195

  ජනශක්ති පදනම

  194/බී,ජෝතිරතන මාවත,වලපල,පානදුර

  එම්.සුජීව ප්‍රනාන්දු

  0770466341

  115

  PN/SS/II/196

  පහන්පියස මානසික පුනුරුත්තාපන සෞඛ්‍ය ඒකකය

  455/බී,මැදවේල්ල පාර,පානදුර

  එච්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී

  0383399908

  116

  PN/SS/II/197

  ආයුර්වේද ස්වේච්චා බලකාය පානදුර

  සිරිනන්දන විහාරය,පරත්ත

  මැද උයන්ගොඩ ධම්ම විමල හිමි

  0777-106351

  117

  PN/SS/II/198

  පානදුර හෙළ කලා සංසදය

  2/153,වෑකඩ,පානදුර

  සරත් කුලාංග

  0718002841

  118

  PN/SS/II/199

  වාද්දුව දකුණ ධීවර සුභ සාධක සමිතිය

  35,ධීවර නිවාස,පානදුර

  නන්දන රත්නසූරිය

  0779283066

  119

  PN/SS/II/200

  පාරමිතා සුභ සාධක සමිතිය

  හබරගහලන්ද පාර,මොල්ලිගොඩ,පානදුර

  වින්සන් සෝමපාල

  038-4282182

  120

  PN/SS/II/201

  කෙසෙල්වත්ත සහන වැඩිහිටි පදනම සහ සංගමය

  52/13,පරත්ත පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  ඩබ්.බී.එච්.ශාන්ත

  0714905088

  121

  PN/SS/II/202

  සාරිපුත්‍ර තරුණ සමිතිය

  52/8,ධම්මානන්ද මාවත,ගොරකාන

  පීරෝහන ප්‍රනාන්දු

  0383380965

  122

  PN/SS/II/203

  කේතුමති කාන්තා රෝහල සුවමිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතිය

  කේතුමතී රෝහල,පානදුර

  වෛද්‍ය එම්.යූ.එම්.මුතුබණ්ඩා

  0382232361

  123

  PN/SS/II/204

  පිංවත්ත ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

  60/ඒ, පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  එම්.වයි.හර්ෂනී ද සිල්වා

  0750280830

  124

  PN/SS/II/205

  කළුදැවල දිරිය කාන්තා සංවිධානය

  නො.92,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  ජී.එල්.රංජනී ප්‍රනාන්දු

  0385690184

  125

  PN/SS/II/206

  එළුවිල ස්වශක්ති කාන්තා සංවිධානය

  68/2,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  එම්.එෆ්.ජේ.රිශ්මියා

  07228674838

  126

  PN/SS/II/207

  තිස්ස සරණ පදනම

  තිස්ස මාවත,වලාන.පානදුර

  එච්.එම්.එච්.බී.හේරත්

  0382231683

  127

  PN/SS/II/208

  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

  20,මංගලසුදුවැල්ල පාර,කළුදෑවල ,පානදුර

  ඒ.පී.ලයනල්

  0382239223

  128

  PN/SS/II/209

  දවටගහවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධන සමිතිය

  නො.12/7,දවටගහවත්ත,ද/තල්පිටිය,වාද්දුව

  විමල් විජේසේකර

  0777869311

  129

  PN/SS/II/210

  නිරු සුභ සාධක සංගමය

  20-24,මෝදරවිල කර්මාන්තපුරය,පානදුර

  සී.සංජීව ප්‍රනාන්දු

  0384291300

  130

  PN/SS/II/211

  ගොඩපරගහවත්ත සුභ සාධක සහයෝගිතා සමිතිය

  132/12,පෝරවත්ත පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ජි.එල්.ප්‍රදීප් අමරජීව

  0773782173

  131

  PN/SS/II/212

  මොරවින්න එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  411 සී,මෝදරවිල පාර,පානදුර

  එම්.එස්.ප්‍රියංග ප්‍රනාන්දු

  0718306160

  132

  PN/SS/II/213

  විශ්‍රාමික අධ්‍යාපන වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය

  100බී,සුසිල,කොස්වත්ත,වලාන.පානදුර

  එස්.එල්.ඩී.දයාරත්න

  0382232514

  133

  PN/SS/II/214

  පානදුර මූලික රෝහලේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය

  මූලික රෝහල,පානදුර

  සුනිල් ගුණවර්ධන

  0721709837

  134

  PN/SS/II/215

  ඉසුරු ප්‍රජාමූල සංවිධානය

  30,රත්නායක පාර,ද.තල්පිටිය,වාද්දුව

  පී.කේ.පී.ජයතිලක

  0774738712

  135

  PN/SS/II/216

  හිරු විමන එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

  53/63,හිරුවිමන,බටලන්ද පාර,හිරුවිමන,පානදුර

  මනෝජ් ඉන්දික

  0722926961

  136

  PN/SS/II/217

  අරුනළු සුභසාධක සංගමය

  327සී,අරුනළු ගාඩ්න්ස්,මංඩාවල පාර,මාලමුල්ල,පානදුර

  එස්.වික්‍රමසිංහ

  0711244334

  137

  PN/SS/II/218

  රොටරැක්ට් සමාජය-පානදුර

  නො.181,ද සොයිසා පාර,නල්ලූරුව,පානදුර

  වයි.සල්ගාදු

  0772249026

             

  138

  PN/SS/II/220

  ආදී සුමංගලීය හරිත පාසල් සංගමය

  ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය,වෑකඩ,පානදුර

  සරත් විජේන්ද්‍ර

  0773771521

  139

  PN/SS/II/221

  සහන අරමුදල

  358/4,2 වන පටුමග කවිරාජ මාවත.මොරවින්න,පානදුර

  එම්.ජී.ආනන්ද සිල්වා

  0382245350

  140

  PN/SS/II/222

  පානදුර පාසල් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සංසදය

  172,පිරිවෙන පාර,පිංවත්ත.පානදුර

  ඩබ්.ඒ.එන්.සුනිල්

  0773031288

  141

  PN/SS/II/223

  මෙත්සිත් සරණාධාර සමිතිය

  36,මුණිදාස කුමාරතුංග මාවත,ගොරකපොළ,

  පානදුර

  එස්.කේ.ඩබ්.ගුනවර්ධන

  038-2298258

  142

  PN/SS/II/224

  Y.S.S. පදනම

  33,පාසල් වීදිය,සරික්කමුල්ල,

  කෙසෙල්වත්ත

  එම්.අබුල්කලාම්

  0777290295

  143

  PN/SS/II/225

  කුඩා වාද්දුව අවමංග්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය

  6 ඒ,බැන්ඩිවෙල පාර,කුඩා වාද්දුව.වාද්දුව

  ඒ.ජයතිලක

  0382284194

  144

  PN/SS/II/226

  ඉමාම් ෂාෆීර් ෆවුන්ඩේෂන්

  34,අස්වර් හාජියාර් ගොඩනැගිල්ල,තොටුපල පාර,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

  එම්.එන්.එම්.සයාන්

  0714434403

  145

  PN/SS/II/227

  ආර්.ඒ.බී. පෙරේරා පදනම

  සේපාලි,සම්සුදීන් මාවත,එළුවිල,පානදුර

  එස්.රත්නවීර

  0778084758

  146

  PN/SS/II/228

  එක්සත් සුභසාධක සංගමය,වලාන

  163-ඒ,තිස්ස මාවත,වලාන,පානදුර

  ආනන්දසිරි හිමි

  775082514

  147

  PN/SS/II/229

  ඉන්සස්ට්ට්‍රියුලීස් ඇසෝසියේෂන්

  09,මෝදරවිල,කර්මාන්තපුර,පානදුර

  එස්. නයනජිත්

  0777290295

  148

  PN/SS/II/230

  ධම්මකාමී සංවිධානය

  ශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන,වලාන,පානදුර

  ගරු කණුගොල්ලේ රතනසාර හිමි

  038-2232575

  149

  PN/SS/II/231

  මහා වාද්දුව තරුණ සංසදය

  ගංගාරාම විහාරස්ථානය,මහ වාද්දුව,වාද්දුව

  එම්.චිරාන් පෙරේරා

  0723337976

  150

  PN/SS/II/232

  ගාමිණි කොස්තා පදනම

  75/2,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  පද්මා කොස්තා

   

  151

  PN/SS/II/156

  සත්සෙත් පදනම

  608/1,ගාලුපාර,පානදුර

  ටී එන්.ඒ.ප්‍රනාන්දු

   

  152

  PN/SS/II/101

  අල් අමීන් සුභසාධක සංගමය

  129/2,වත්තල්පොළ,පානදුර

  එස්.එම්.මල්කාන්

  0777711520

  153

  PN/SS/II/233

  උපෝසථ උයන සම ශක්ති අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය

  62ඊ,උපෝසථාරාම පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  පී.එල්.ඩී.සුමතිපාල

  0382236595

  154

  PN/SS/II/234

  පානදුර ස්වශක්ති සංවිධානය

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

  ඒ.එච්.ඒ.බණ්ඩාර

  0779256138

  155

  PN/SS/II/235

  එකමුතු සංවිධානය,අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  53/20,සමගි පෙදෙස,සරික්කමුල්ල,කෙසෙල්වත්ත

  එස්.සපුතොටන

  038228773

  156

  PN/SS/II/236

  692/692ඒ නල්ලූරුව අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිහය

  ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය,ගල්වැටිමෝදර පාර,බල්ලූරුව,පානදුර

  එච්.එස්.චින්තක ෆොන්සේකා

  0776071034

  157

  PN/SS/II/237

  වැඩිහිටි සුභ සාධක සමිතිය - තොටවත්ත

  43,ඉබ්‍රාහිම් පාර,තොටවත්ත,පානදුර

  ඒ.ඩබ්.එම්.සාෆි

  07782117554

  158

  PN/SS/II/238

  පානදුර පාසල් ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සහයෝගිතා සමිතිය

  53/17,ශ්‍රී ශාසනවංශ මාවත,තුඩුව,පානදුර

  ඒ.කේ.තිලක් ජානක

  0727473234

  159

  PN/SS/II/239

  මිතුරෝ වෙමු අපි

  නිතිජය,පිරිවෙන පාර,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

  එච්.එම්.ඒ.ටී.නන්දසිරි

  0382296784

  160

  PN/SS/II/240

  සිහ මිතුරු සංසදය

  41/1/1,හොරණ පාර,එළුවිල,පානදුර

  ජී.පී.සල්ගාදු

  0779622196

  161

  PN/SS/II/241

  හොරේතුඩුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  ප්‍රජා ශාලාව,ගාලු පාර,හොරේතුඩුව

  අයි.පෙරේරා

  0710164119

  162

  PN/SS/II/242

  විද්‍යාරාජ පිරිවෙන් දායක සභාව

  විද්‍යාරාජ පිරිවෙන,ගොරකපොල,පිනදුර

  ජී.පී.එච්. ද සිල්වා

  0382232649

  163

  PN/SS/II/243

  සිංහ තරු සුහද සමාජය

  206/බී,වෙන්දේසි වත්ත,දිබ්බැද්ද,පානදුර

  එච්.සී.මඡධුරංග

  0773534783

  164

  PN/SS/II/244

  ‘ Future ‘  අරමුදල

  124.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  අජිත් සියඹලාපිටිය

  0382237728

  165

  PN/SS/II/245

  අළුබෝමුල්ල සිංහ සමාජය

  07,නිමල්කා උද්‍යානය,පානදුර

  එස්.පී.පෙරේරා

  0382293941

  166

  PN/SS/II/246

  පානදුර එක්සත් වෙළඳ හා කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

  අංගිරස ගොඩනැගිල්ල,262,ආතර් වී දියෙස් මාවත,පානදුර

  කේ.එල්.සී.පෙරේරා

  0710164119

  167

  PN/SS/II/247

  නිදහස් මානව හිමිකම් සංවිධානය

  65/ජී,මංගල මාවත,වලාන,පානදුර

  ටී කේ.රංජන් ප්‍රනාන්දු

  0755823265

  168

  PN/SS/II/248

  Go Dream Initiative

  14/113,Gunathilaka Mw,panadura

  ආර්.එස්.විජේකුලරත්න

  0382241024

  169

  PN/SS/II/249

  එක්සත් සුභසාධක සමිතිය

  117/බී,බන්ට් පාර,කුරුප්පුමුල්ල,පානදුර

  එස්.වී.පී.එස්.රාජපක්ෂ

  0778707226

  170

  PN/SS/II/251

  කෝන්ගහකොටුව එක්සත් සුබසාධක සංගමය

  63බී,කෝන්ගහකොටුව,තන්තිරිමුල්ල,පානදුර

  කේ.ඩී.එස්.ජයරත්න

  0713544295

  171

  PN/SS/II/250

  සිල්වරින් වත්ත සුභසාධකන සමිතිය

  සිල්වරින් වත්ත,කිරිබේරිය,පානදුර

  ඒ.ගුණවර්ධන

  0714794052

  172

  PN/SS/II/252

  Association For Co-Operative Savings and Assisting

  32/1,Chandrawanka Rd,Pallimulla,panadura

  M.A.Kalam

  0772266299

  173

  PN/SS/II/253

  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය

  1/34,මීගහකෝවිල පාර,පිංවත්ත,පානදුර

  එච්.ආර්.ඒ.සොයිසා

  0778987350

  174

  PN/SS/II/254

  පානදුර එක්සත් පොදු වෙළෙඳපොළ බෞද්ධ සමිතිය

  34 1/1,උඩුමහල,මාර්කට් පාර,පානදුර

  මහේෂ් ප්‍රනාන්දු

  0773313909

  175

  PN/SS/II/255

  එකමුතු සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය

  15බී,කවිරාජ මාවත,වෑකඩ,පානදුර

  දුමිදු වරාපිටිය

  0718324089

  176

  PN/SS/II/256

  දහම් ගුරු සංගමය

  නො.97,7 වන හරස් වීදිය,පානදුර

  එම්.සමන් කුමාර

  0718820472

  177

  PN/SS/II/257

  මඩකුඹුර  එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

  මඩකුඹුර හංදිය ,සිරිල්ජෑන්ස් මාවත,පානදුර

  එස්.ඒ.ටී.මාටිනෝ

  0723507008

  178

  PN/SS/II/258

  ශ්‍රී සරණපාල මාවත එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  20,ශ්‍රී සරණපාල මාවත,පිංවත්ත ,පානදුර

  යූ.ආර්.චින්තක

  0706731807

  179

  PN/SS/II/259

  පරණවත්ත සමහගි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  ශ්‍රී ඛෙත්තාරමෙය,පරනවත්ත,හිරණ,

  පානදුර

  පී.ඉන්ද්‍රජිත්

  0770505181

  180

  PN/SS/II/261

  අභිමන් සුභසාධක සමිතිය

  251/4,ඇලන්විලා මාවත,බ/මාලමුල්ලප,පානදුර

  එස්.ඩී.ඒ.පත්මසිරි

  0719201683

  181

  PN/SS/II/262

  සිසිල මාවත ප්‍රජා සංවර්ධන හා මරණාධාර සමිතිය

  118,සිසිල මාවත,රිවිදෙව්ගම,පරත්ත,

  කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  සුරේෂ් ප්‍රනාන්දු

  0718189702

  182

  PN/SS/II/263

  සිරිමල් උයන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  15ඒ,සිරිමල්උයන උඩහමුල්ල,පානදුර

  එස්.ප්‍රේමලතා

  0718496327

  183

  PN/SS/II/264

  හොරේතුඩුව දිරිය සුභ සාධක සමිතිය

  නො.39,මඩකිස්ස පාර,අත්කම් නිවාස,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.සී.ප්‍රනාන්දු

  0382298296

  184

  PN/SS/II/265

  පිංවත්ත රවිජ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය

  අංක 15/5 ඒ,ශ්‍රී විජයානන්ද මාවත,පිංවත්ත,පානදුර

  එන්. ගුණරත්න

  0703147641

  185

  PN/SS/II/266

  දිලෙන පියුම මව්පිය හවුල

  459/1ඒ,ගල්පොත්ත පාර,කිරිබේරිය,පානදුර

  සමන්ති දීපානි

  038-2244965

  186

  PN/SS/II/267

  නව්ෂාඩ් මන්සූර් පදනම

  12/10/1/1,ගාලු පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  මොහොමඩ් නව්ෂාඩ්

  0777073630

  187

  PN/SS/II/268

  මතකයේ රැදුන ගී රසික පදනම

  නො.234,මහා වීදිය,පානදුර

  කේ.ඒ.සුමිත්‍රා

  0723000135

  188

  PN/SS/II/269

  ඉසිවර සමාජ සත්කාර පදනම

  197/12,වජිරවත්ත,කිරිබේරිය පාර,පානදුර

  එන් ඩයස්

  0773564687

  189

  PN/SS/II/270

  ස්වශක්ති  සංවර්ධනපදනම

  136/68,දොලේවත්ත,සඟබෝ මාවත,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එච්.කේ.අයි.පෙරේරා

   

  190

  PN/SS/II/271

  කළුදෑවලබටහිර එක්සත් සංසදය

  60-1,සමගි මාවත.කළුදෑවල.පානදුර

  සී.විපුලසිරි

  0718305962

  191

  PN/SS/II/272

  සුදන සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

  සේවා පියස,අත්කම් නිවාස,මඩකිස්ස පාර,හොරේතුඩුව,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.රත්නසිරි පෙරේරා

  0720938619

  192

  PN/SS/II/273

  කයින්ඩ්ස් හාට්ස්

  608/1,ගාලු පාර,පානදුර

  එස්.දිසානායක

  0775422616

   

  PN/SS/II/274

  නිදහස් ශ්‍රී අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංසදය

   

  ඩී.සිල්වා

  0778313739

  PN/SS/II/275

  එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

  282,දිග්ගල,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  අයි.වනසිංහ

  0773018573

  PN/SS/II/276

  කෙසෙල්වත්ත මරණාධාර හා සුභාදක සමිතිය

  12/101/1.ගාලු පාරකෙසෙල්වත්ත,පානදුර

  එම්.ඉර්ෆාන්

  0777073636

  PN/SS/II/277

  සුහඳ ප්‍රාර්ථනා ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

  නො.225,පුන්‍යවර්ධනාරාම පාර,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  ඕ.යූ.බී.නවරත්න

  00716111779

  PN/SS/II/278

  සැමට සරණ සමාජ සේවා හා සුභ සාධක සංගමය

  සිරිනිවාසාරාමය,පල්ලිමුල්ල,පානදුර

  සී.එම්.දාබරේ

  0711891898

  PN/SS/II/279

  රන්මිණි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සමිතිය

  572,ගාළු පාර,පානදුර

  එම්.ඒ.පී.නිරෝෂන්

  0764025414

  PN/SS/II/280

  මණ්ඩාවල පරක්‍රම සුභ සාධක සමිතිය

  317,ප්‍රිය පුෂ්ප,මණ්ඩාවල,මාලමුල්ල,පානදුර

  එල් .වීරකෝන්

  038-2251325

   

   

   

   

   

   

   

  ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ලියාපදිංචිවූ ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -පානදුර

  අනු අංකය

  අංකය

  නම

  ලිපිනය

  සභාපති/ලේකම් ගේ නම

  දුරකථන අංකය

  1

  PN/SS/II/81

  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව

  683,ආරියරත්නාරාමය,වලපල,පානදුර

  ආර්.එම්.විජේරත්න

   

  2

  PN/SS/II/83

  සමස්ථ ලංකා එක්සත් තරුණ පදනම

  22/6,වටරවුම් පාර.නල්ලූරුව,පානදුර

  ආර්.ප්‍රියදර්ශන පෙරේරා

   

  3

  PN/SS/II/72

  වාද්දුව මැදි විදුහලේ ආදි විදු මිතු සුභ සාධක සංගමය

  26 සී,මොරොන්තුඩුව පාර,වාද්දුව

  බී.පතන්ගොඩ

  077152576

  4

  PN/SS/II/136

  බ/ මාලමුල්ල අවමංගල හා සුභ සාධක සංගමය

  30,බ/මාලමුල්ල,පානදුර

  බී.ඩී.ඒ වීරසිංහ

   

  5

  PN/SS/II/99-6

  වලපල බටහිර අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය

  40ඒ,සොලමන් මාවත,පානදුර

  ඩබ්.බී.සී. ප්‍රනාන්දු

   

  6

  PN/SS/II/93

  සමස්ථ ලංකා මානව සම්පත් සුරකීමේ පදනම

  185,.හොරණ පාර,වෑකඩ,පානදුර

  ඩී.යූ.අප්පුහාමි

   

  7

  PN/SS/II/74

  සමස්ථ ලංකා ප්‍රජා සේවා පදනම

  7,සංඝානන්ද මාවත,නල්ලූරුව,පානදුර

  යූ.ඒ.විමලරත්න

   

  8

  PN/SS/II/77

  මානව සම්පත් සංවර්ධන පදනම

  257,දිග්ගල පාර,කෙසෙල්වත්ත

  ආර්.ඒ.පී.ඒ.රණසිංහ

   

  9

  PN/SS/II/79

  සෙත්සරණ සංවිධානය

  123,ඩී.එස්.සේනානායක මාවත,පානදුර

  චන්ද්‍රා අන්ධවීර

  0384282827

  10

  PN/SS/II/119

  ගොරකාන එක්සත් සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය

  142/5,ගල්කණුව පාර,ගොරකාන කෙසෙල්වත්ත

  එන්.ටිෂාන් ද සිල්වා

   

News & Events

28
Aug2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

Scroll To Top