උපත් විවාහ මරණ ලියාපදිංචිය

 • උපත් ලියාපදිංචිය  (Birth Registration)
 • කල්ගතවූ උපත් ලියාපදිංචි කිරීම 01. උපතක් සිදුවී මාස තුනක් ඇතුලතදී ලියාපදිංචි කර නොමැති විටෙක එවැනි උපතක් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීමට පුලුවන.
    02. අවශ්‍ය  ප්‍රකාශ පත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයෙන් ලබාගත හැක.
    03. ප්‍රකාශ පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ හැකි අය,
                    I. උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම අයකු
                    II. මව්පියන්ගෙන් කෙනෙකු
    04. ප්‍රකාශ පත්‍රයට අදාල ගෙවීම් මුදලින් කළ යුතුය.
                   I. ප්‍රකාශ පත්‍රය සඳහා ගාස්තුව රු. 50.00 කි.
    05. උපත සිදුවී අවුරුද්දක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශ පත්‍ර සමඟ පහත සඳහන් ලියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න.
             1. මව්පියන් විවාහක නම්, ඔවුන්ගේ විවාහ සහතිකය
             2. විෂයගේ උපන් දිනය හා ස්ථානය සනාථ වන පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
                       I. රෝහල් උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                       II. ග්‍රාම නිළධාරී උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                       III. වතු උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
                       IV. පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණියගේ සහතිකයක්
    06. උපත සිදුවී අවුරුද්දක කාලය ගත වීමෙන් පසුව ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශ පත්‍රය සමඟ පහත සඳහන් ලියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න.
            I. මව්පියන් විවාහක නම්, ඔවුන්ගේ විවාහ සහතිකය,
            II. උපත ලියාපදිංචිවී නොමැති බවට සහතිකය (හිස් ප්‍රතිඵලය)
            III. පුද්ගලයාගේ උපන් දිනය හා ස්ථානය ඇතුළත් පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
               i. රෝහල් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
               ii. ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
               iii. වතු උපත් වාර්තාව හෝ සහතික පිටපත
               iv. වින්නඹු මාතාවගේ උපත් ලේඛණයේ පිටපත
         IV. ඉහත සඳහන් ලියවිල්ලක් නැතිනම්, ඒ වෙනුවට පහත සඳහන් ලියවිලි වලින් එකක්,
                 a. සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන
                 b. බෞතීස්ම සහතිකය,
                 c. පාසැලට ඇතුලත් කිරීමේ ලේඛණයේ සහතික පිටපත/ ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය
                 d. වතු සුභසාධක නිලධාරිගේ වාර්ථාව
                 e. උපන් දිනට ආසන්නයේදී සකස් කරන ලද හඳහන හෝ වේලාපත්කඩය
         V. මෙම ලියවිලි කිසිවක් ලබාගත නොහැකි නම්, දන්නා විස්තර ඇතුලත් කරන ලද ප්‍රකාශ පත්‍රයක් සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශය

 •    

විවාහ ලියාපදිංචිය

 • පාර්ශවකරුවන් දෙදෙනාම මුස්ලිම්වරුන් නොවන අන් සියළු දෙනාටම, විවාහ (සාමාන්‍ය) ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥාපනත යටතේ විවාහ විය හැක.
 • විවාහ දැන්වීම පිටපත් දෙකකින් යුතුව ලියා සහතික කර කොට්ඨාශයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්ට භාර දෙන්න.
 • දැන්වීම් සහතික කිරීමට බලය ඇති අය,
1. කොට්ඨාශයේ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
2. සාමදාන විනිශ්චයකරුවකු
3. ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයකු
4. දේවගැතිතුමකු
 • විවාහ දැන්වීමක් භාර දීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා
 
1. පාර්ශවකරුවන් අදාළ කොට්ඨාශයේ පදිංචිය පිලිබඳ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම. i. විවාහ දැන්වීම භාරදීමට පෙර ඉකුත්වූ දින 10 තුල පාර්ශවකරුවන් කොට්ඨාශයේ පදිංචිව සිටිම.
ii. විවාහ දැන්වීම භාරදීමට පෙර ඉකුත්වූ දින 10 තුල පාර්ශවකරුවන් එකම කොට්ඨාශයේ නොව වෙන වෙනම කොට්ඨාශ වල පදිංචිව සිටිම.
iii. පාර්ශවකරුවන්ගෙන් එක් අයකු විවාහ දැන්වීම භාරදීමට පෙර ඉකුත්වූ දින 10 තුල ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව නොසිටියේ නම්, අනික් පාර්ශවය දින 10 ක් ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටිම. 
iv. දෙදෙනාගෙන් එක් අයකුවත් විවාහ දැන්වීම භාරදීමට පෙර ඉකුත්වූ දින 10 තුල ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව නොසිටියේ නම්, එක් පාර්ශවයක් දින 04 ක් ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචිව සිටිම.
2. පාර්ශවකරුවන් දෙදෙනාම පසුගිය උපන් දිනයට වයස අවුරුදු18 සම්පූර්ණ කර තිබීම.
3. ඔවුන් විවාහවීමට තහනම් නෑදෑයන් නොවන බව.
4. ඒ වන විටත් වලංගු විවාහයක් නොපවතින බව.
 • විවාහ (සාමාන්‍ය) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැන්වීම දී දින 14 ක් ගත විය යුතුය. එසේ දින 14 ක් ගතවිමට කළින් විවාහ (සාමාන්‍ය) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා හැකියාව ඇත. 
 • කාර්යාලයෙන් පිටතදී විවාහයක් ලියාපදිංචි කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
 
විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
 • අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍රය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයෙන් ලබාගත හැක.
 • අයකරනු ලබන ගාස්තු,
     I.විවාහ සහතිකයේ අංකය, ලියාපදිංචි කළ කොට්ඨාශය සහ ලියාපදිංචි කළ දිනය දන්නා විට එක පිටපතකට ගාස්තුව රු.100.00
     II. විවාහ සහතිකයේ අංකය සහ ලියාපදිංචි කළ දිනය නොදන්නේ නම්, වර්ෂ දෙකකට නොවැඩි කාලයක ලේඛන සෙවීමක් අවශ්‍ය  වන අවස්ථාවක එක පිටපතකට ගාස්තුව රු.200.00
 • අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ  රෙජිස්ට්‍රාර් අංශයට ගෙවන්න.
 • සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය වෙත භාර දෙන්න.
 • විවාහ සහතිකය තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් ලිපිනය ලියන ලද මුද්දර ඇලවූ ලියුම් කවරයක් ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කරන්න.

විවාහ ලියාපදිංචිය

Your text...
1.මෙම සේවාව ලබාගත හැකි පරිවර්තකයන් සේවය කරන, දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාඛා කාර්යාල පහත දක්වා ඇත.
ලබාගත හැකි පරිවර්තන,
සිංහල - ඉංගී‍්‍රසි
ඉංගී‍්‍රසි - සිංහල
දෙමළ - ඉංගී‍්‍රසි
ඉංගී‍්‍රසි - දෙමළ
2.ඉල්ලුම් පත‍්‍ර භාරගන්නා වේලාව :  පෙ.ව. 9.00 - ප.ව. 3.00
3.අයදුම්පත‍්‍ර පරිවර්තකයින් සේවය කරන කාර්යාල වලින් ලබාගත හැකිය.
ඉදිරිපත් කළයුතු ලියවිලි,
i.නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත‍්‍රය
ii.පරිවර්තනය කළයුතු ලේඛනයේ මුල් පිටපත හෝ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් ලබාගත් සහතික පිටපතක්
iii.තැපෑලෙන් ලබාගන්නේ නම් ලිපිනය ලියන ලද මුද්දර ඇලවූ ලියුම් කවරයක්
ගතවන කාලය :   කාර්යාල දින 03කි.
 


(Registration of Marriages)
 •    මරණ ලියාපදිංචිය (Death Registration)
 •    ලියාපදිංචි ගාස්තු
 • News & Events

  28
  Aug2017
  Samadi Buddha Statue

  Samadi Buddha Statue

                                                                  The religious moment of launching a...

  Citizen Charter

  Scroll To Top