பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள்
(சுற்றறிக்கை எண் 6/2006)
ஆளணி ஒப்புதல் உண்மையான ஆளணி வெற்றிடங்கள் மிகுதி
உத்தியோகஸ்தர்
பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
கணக்காளர் 01 01 - -
பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 02 01 01 -
நிர்வாக அதிகாரி 01 01 - -
நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) 01 01 - -
இடைநிலை
முகாமைத்துவ உதவியாளர் ( 1, 11, 111) 41 41 0 -
தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் 02 02 - -
கணினி தரவு நுழைப்பு அதிகாரி 01 01 - -
அபிவிருத்தி அதிகாரி 01 01 - -
கிராம சேவகர் 72 72 - -
ஆரம்ப நிலை
அலுவலக ஊழியர் உதவியாளர் 09 08 01 -
சுகாதார ஊழியர் - - - -
ஓட்டுனர் 02 01 - -
காவலாளி - - - -

News & Events

28
ஆக2017
Samadi Buddha Statue

Samadi Buddha Statue

                                                                The religious moment of launching a...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top