ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

පරිපාලන ග්‍රාම නිළධාරී-යු.ඩී.ඩී.ගාමිණි මහතා 0771373933

(2019.11.05 දිනට)

 

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

අංකය

නිලධාරියාගේ නම

රාජකාරි ලිපිනය

දුරකථන අංකය

හොරේතුඩුව

670

එම්.කේ.පී. ප්‍රනාන්දු මයා(විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු)වැ.බ -මොහාන් මයා

සේවා පියස, නාගහවරාය පාර, හොරේතුඩුව

071 4445403

හොරේතුඩුව දකුණ

670ඒ

පී.ඩී.එම්.එල්.ටී.රොඩ්‍රිගෝ මයා

සේවා පියස, මඩකිස්ස පාර, හොරේතුඩුව, කෙසෙල්වත්ත

  071 8289485

හොරේතුඩුව උතුර

670බී

ආරියවතී මුණසිංහ මිය

ප්‍රජා ශාලාව,හොර්තුඩුව

071 6606019

හොරේතුඩුව මැද

670සී

ඩබ්.ජී.එම්.එස්.එස්. පෙරේරා මිය

සේවා පියස, මඩකිස්ස පාර, හොරේතුඩුව, කෙසෙල්වත්ත.

071 3420536

ගොරකාන

671

එම්.ජේ.සල්ගාදු මයා

ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල, ගල්කණුව පාර, ගොරකාන

034 5616222

072 9286787

ගොරකාන දකුණ

671ඒ

එස්.එස්.පී.සුරියආරච්චි මයා

ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල, ගල්කණුව පාර, ගොරකාන

071 8323721

කෙසෙල්වත්ත

672

යු.ඩී.එච්.සඳරුවන් මයා

ප්‍රජා ශාලාව,නාමල් මාවත,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත

071 7931154

077 6938916

පරත්ත

672ඒ

ජේ.පී.අසංක සංජීව ජයලත් මයා

ප්‍රජා ශාලාව,නාමල් මාවත,පරත්ත,කෙසෙල්වත්ත

0717326677

දිග්ගල

672බී

ඩබ්.එච්.සරසි සොයිසා මෙය

13/5,පන්සල පාර,කෙසෙල්වත්ත,පානදුර

0757230098

මිරියවත්ත

672සී

කේ.‍ඒ.ජයන්ත දීපාල් මයා

අංක01, පත්තිනි දේවාලය, ගිම්පත මාවත, කෙසෙල්වත්ත

071 8143052

පරත්ත බටහිර

672ඩී

ටී.ජී.බී.ජයමාලි මිය

සිරිනන්දන පිරිවෙන,කෙසෙල්වත්ත,පරත්ත

0710544804

සරික්කමුල්ල

673

ඩබ්.එන්.ඒ. ප්‍රනාන්දු මිය

97, ශාන්ත ආනා පටුමග, සරික්කමුල්ල , පානදුර.

071 7986446

හේනමුල්ල

673ඒ

ඒ.ඒ. ශ්‍යාමලිකා මිය

51, වත්තල්පොල පාර, කෙසෙල්වත්ත

071 3420432

පල්ලිමුල්ල

673බී

ඒ.කේ.ප්‍රියන්ත ද අල්විස් මයා

සිරිනිවාසාරාම විහාරස්ථානය, පල්ලිමුල්ල, පානදුර

071 3005579

ගොරකපොල

674

ඊ.එච්.බැලගමගේ මිය

ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල, ඥාණසේන මාවත, ගොරකපොල

077 0497212

වත්තල්පොල

674ඒ

ඩබ්.සචිනි අනුරාධා ද සොයිසා මෙය

 ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානය, වත්තල්පොල

0779860011

වේරවත්ත

674බී

ඩබ්.ඩබ්.අයි.මානෙල් ප්‍රනාන්දු මෙය

විජය ප්‍රජා ශාලාව,වේරවත්ත

0778239494

තොටවත්ත

675

එම්.එන්.ජෙස්මිනා මිය

 ප්‍රධාන පල්ලිය, තොටවත්ත

0776434625

අම්බලන්දූව

675ඒ

ඩබ්.ඒ.වී.එස්.පෙරේරා මිය(එම්.එන්.ජෙස්මිනා වැ.බ)

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, 675A,  අම්බලන්දුව, පානදුර

071 3421193

හිරණ

676

යු.එල්.ලහිරු චානක පීරිස් මයා

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය,හිරණ(පොලිසිය අසල)

0779391557

හිරණ බටහිර

676ඒ

ආර්.එම්.ඩී.රත්නායක මයා

සේවා පියස , හිරණ පොලිසිය අසල, පානදුර

077 9767890

ගල්තුඩේ

677

ටී.ඩී.ඩී.සුදර්ශනී මිය

සමඟි මාවත, ගල්තුඩේ, පානදුර

071 1437897

ගල්තුඩේ උතුර

677ඒ

කැළුම්  ප්‍රියංක මයා

677/ඒ, ගල්තුඩේ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය , ඉඳිගහතොටුපල පාර, පානදුර

071 8087241

වලාන

679

බී.කේ.චන්දන ගුණවර්ධන මයා

ධම්මානන්ද මාවත, ශ්‍රී විජය සහන පදනම, වලාන

071 4818576

වලාන උතුර

679ඒ

එන්.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මිය

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, එම්.ඒ.කුරේ පටුමග, වලාන උතුර

071 7985507

වලාන දකුණ

679බී

ටී.යු.ඩී.රුබේරු මිය

4/11, 1 වන හරස් පාර, ධම්මානන්ද මාවත, වලාන, පානදුර

0711932588

බෙක්කේගම

680

එච්.එම්.ඒ.බී.හේරත් මයා

අංක 85, ඉඳිගහ පාර, බෙක්කේගම

077 6445960

071 3420545

තන්තිරිමුල්ල

681

ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.ප්‍රනාන්දු මයා(විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු)වැ.බ -ජයන්ත මයා

64/43, පොකුණ පාර, ගගුල පාර, පානදුර

038 2248093

071 4445656

තන්තිරිමුල්ල (නැ)

681ඒ

ඒ.ඩබ්.ඒ.මධුවන්ති මිය

396/4, පාසැල් පාර, තන්තිරිමුල්ල, පානදුර

0713770460

උඩහමුල්ල

682

එම්.ඩී.ඩී.ජයන්ත මයා

64/43, පොකුණ පාර, ගගුල පාර, පානදුර

038 2238366

0719308251

කුරුප්පුමුල්ල

682ඒ

ඩී.ඩබ්.සී.රුවන් මයා

92, මානෙල් මාවත, කුරුප්පුමුල්ල, පානදුර

071 4393472

ඇටඹගොඩ

682බී

එච්.එෆ්.සී.පී.ෆොන්සේකා මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

071 8323828

පුංචිදෙනිය

682සී

ඩී.එස්.වසන්ති මිය

සිරි මැදුර, පොකුණ පාර, ගඟුල

038 2245254

077 6278254

වලපල

683

ආර්.එම්.එස්.කේ.බණ්ඩාර මිය

77/10, ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය, ශ්‍රී ආරියරත්නාරාම පාර, වලපල, පානදුර

0717513596

වලපල පට්ටිය

683ඒ

එච්.පී.ලසන්ති ලක්මාලි මිය

මරණාධාර සමිති ශාලාව,ඩඩිලි සේනානායක මාවත,පානදුර

0714636710

මාලමුල්ල (නැ)

684

ඒ.ඒ.පී.ශ්‍රියාකාන්ති මිය

ග්‍රාම නිලධාරී  කාර්යාලය, 684, මාලමුල්ල නැගෙනහිර

071 9925041

මාලමුල්ල (බ)

684ඒ

ජී.පී.ආර්.ශ්‍රීනාත් මයා

ජන මන්දිර ගොඩනැගිල්ල ,ධර්මාරාම පාර,මාලමුල්ල බටහිර

0705341028

කිරිබේරිය

684බී

ජී.බී.එන්.පුෂ්පසිරි මයා

128/02, පොකුණ පාර, මාලමුල්ල, පානදුර

077 6956732

පට්ටිය උතුර

685

ජී.එස්.ඒ.ටී.බුද්ධික ගුණරත්න මයා

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

071 5704473

072 2994959

කඩවීදීය උතුර

685ඒ

ඒ.ඒ.ඩී.රවීන්ද්‍ර මයා

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පානදුර

071 8010611

කඩවීදිය

685බී

ඒ.ඒ.සුමේධ චන්ද්‍රකුමාර මයා   

76/1, ශ්‍රී මේධානන්ද පාර,තුඩුව , පානදුර

071 1381591/

0342229497

කඩවීදීය බටහිර

685සී

වයි.එස්.මධුෂිකා ද සිල්වා මිය

නව ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල,බඩු ගබඩා පාර,පානදුර.

0704475065

සාගර පෙදෙස

685ඩී

කේ.දිලිප් රන්මල් පෙරේරා මයා

මහජන පුස්තකාලය, ශ්‍රීමත් ලියෝ   ප්‍රනාන්දු මාවත, පානදුර

071 8331797

පට්ටිය දකුණ

686

කේ.ෂිරාන් ජයලත් පෙරේරා මයා

699,ගාළු පාර,නල්ලුරුව,පානදුර

071 4495501

උයන්කැලේ

686ඒ

යු.එස්.සී.රුද්‍රිගෝ මයා

24/4, සමුද්‍ර මාවත, පානදුර

071 4315601

පට්ටිය

686බී

එල්.අයි.ටී.ද සිල්වා මෙය

504/10, ගාලු පාර, පානදුර

078 6602883

වෑකඩ බටහිර

687

ප්‍රියංකා ලියනගේ මිය

ධර්මප්‍රසාද විහාරස්ථානය, පොඩි පන්සල, වෑකඩ, පානදුර

071 3656580

වෑකඩ නැගෙනහිර

687ඒ

බී.ඩී.පී.පීරිස් මයා

298/11, සුදුවැල්ල පාර, වෑකඩ, පානදුර

0776024177

එලුවිල

687බී

වයි.එස්.කේ.එන්. ද සිල්වා මිය

300, රබර්වත්ත පාර, එළුවිල, පානදුර

0717986165

වෑකඩ උතුර

687සී

බී.ඒ.අශෝකා පුෂ්පලතා මිය

ධර්මප්‍රසාද විහාරස්ථානය, වෑකඩ, පානදුර

0756206100

කලුදෑවල

689

පී.පී.ඒ පෙරේරා මයා

ජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය, කළුදෑවල, පානදුර

0713682203

‍මොරවින්න

689ඒ

ටී.ජේ.එස්.එස්.රුබේරු මයා

ශ්‍රී සුදර්මාරාම විහාරස්ථානය, මොරවින්න

071 4823210

කලුදෑවල (නැ)

689බී

ඩබ්.එම්.පී.ප්‍රනාන්දු මිය

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ගොඩනැගිල්ල, මැල්වත්ත පාර, කළුදෑවල

071 6944364

නල්ලුරුව

692

ආර්.ඉරේෂා ලක්මාලි රාජපක්ෂ මිය

බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය, බෝධිරුක්ඛාරාම පාර, නල්ලුරුව, පානදුර

 0713275756

නල්ලුරුව (උ)

692ඒ

එස්.ඒ.එන්.ඩී.පෙරේරා මිය

ශ්‍රි සද්ධර්මාරාම විහාරස්ථානය , නල්ලූරුව

078 3860815

දිබ්බැද්ද

693

එම්.අයි.විජේනායක ප්‍රනාන්දු මයා

සිරිනිකේතනාරාම විහාරස්ථානය, දිබ්බැද්ද, පානදුර

071 8678076

දිබ්බැද්ද (උ)

693ඒ

ඒ.එස්.ඩී. ද සිල්වා මිය

සිරිනිකේතනාරාමය,දිබ්බැද්ද,පානදුර

077 3866026

0711797088

පිංවත්ත

696

ජේ.එච්.සුමේධ මයා

කලාරෝද්‍යාරාමය,සෝමානන්ද මාවත,පිංවත්ත

0713432525

නාරම්පිටිය

696ඒ

එල්.එච්.අසිනි අනුත්තරා ප්‍රනාන්දු මිය

සායන මධ්‍යස්ථානය, පිරිවෙන පාර,නාරම්පිටිය, පානදුර

071 7321926

පිංවත්ත (බ)

696බී

ජේ.සමන්ති මිය

නිල සෙවන,ලෙස්ලි ගුණවර්ධන මාවත,පිංවත්ත, පානදුර

071 7986060

තල්පිටිය (උ)

697

කේ.නදීරා ශීරෝමනී

සේවා පියස ග්‍රා/නි කාර්යාලය,මැද පාර, උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව

0713431418

තල්පිටිය (ද)

697ඒ

එස්.එල්.වසන්ත සිල්වා මයා

තල්පිටිය ප්‍රේමකීර්තිද අල්විස් අනුස්මරණ ප්‍රජාශාලාව, මෙන්ඩිස් වෙද මාවත, උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව

077 1696881

පල්ලියමංකඩ

697බී

එච්.ඩී.එස්.ශිරන්ති මිය

කේ.පී.සිල්වා අනුස්මරණ ශාලාව,දළදාවත්ත පාර,දකුණු තල්පිටිය,වාද්දුව

0712667482

0382285959

වාද්දුව (නැ)

698

ජේ.බී.ඒ.පූර්ණිමා රොෂාන්ති ජයසිංහ මෙය

සහන අවමංග්‍යාධාර සමිතිය,ගුණතිලක පාර,වාද්දුව

0717721166

මහ වාද්දුව

698ඒ

එච්.ටී.කේ.ෆොන්සේකා මිය

208,නැගෙනහිර මහ වාද්දුව,වාද්දුව

0714207622

0772299650

වාද්දුව (බ)

699

ජී.එච්.එච්.ප්‍රනාන්දු මයා

සේවා පියස,ශ්‍රී විකුම පාර,දමිපියගම,වාද්දුව

071 5680366

වාද්දුව (ද)

699 ඒ

එස්.එච්.යු.මධුෂානි මිය

සේවා පියස,ශ්‍රී විකුම පාර,දමිපියගම,වාද්දුව

077 2224218

කුඩා වාද්දුව

702

සී.ඕ.ඩබ්.පෙරේරා මයා

මයුරගිරිය, ගුණතිලක පාර, වාද්දුව

071 8327412

පට්‍ටිඑලිය

702ඒ

පී.ජේ.සී රුද්‍රිගෝ මිය

වයි එම් බී ඒ ගොඩනැගිල්ල, වාද්දුව

038 2285924

මොල්ලිගොඩ

704

එන්.ඩී.එස්.එස්.අල්විස් මිය

සේවා පියස,මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව

0715114201

මොල්ලිගොඩ (උ)

704ඒ

චම්පිකා කරුණාතුංග මිය

සේවා පියස,මොල්ලිගොඩ,වාද්දුව

0770422188

මොල්ලිගොඩ (ද)

704බී

එස්.ටී.පී.ඉලංගගේ මයා

95, පිරිවෙන පාර, මොල්ලිගොඩ, වාද්දුව        

077 6311715

 

පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල මාර්ග හා වතු පිළිබද තොරතුරු

මෙම විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙතැනින් පිවිසෙන්න

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top