කාර්යාලීය දුරකථන අංකය -038-223 2238

 

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
අයි.බී.ගුණවර්ධන මිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 038 -2232238

+94 038 -3127566

+094 038 -2246 340

කේ.ටී.කේ. සුලෝචනී මිය.

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 038 - 223 6692  
ආර්.ඒම් සකලසුරිය මිය ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 038 - 2233314  
ඩබ්.එන්.එම්.පොන්සේකා මෙ.වි. සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 038-  5679701  
ජේ.වයි.එම්.එම්.ද සිල්වා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 038-  5679702  
ඩී.ජී.ඒන්.ඩී.කුමාරී මිය. පරිපාලන නිලධාරී +94 038-  5672418  
යු.ඩී.ඩී.ගාමිණි මයා පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී +94 038-  2233304  

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top