කාර්යාලීය දුරකථන අංකය -038-223 2238

 

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් අංකය
අයි.බී.ගුණවර්ධන මිය. ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 038 223 3305 +094 0382 246 340

කේ.ටී.කේ. සුලෝචනී

මිය
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 038 223 6692  
ආර්.ඒම් සකලසුරිය මිය ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්) +94 038  567 2637  
ඒස් .ෙක්.බණ්ඩාර සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 038 5679701  
අාර්.ෙක්.ඒකනායන මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 038 5679702  
ඩී.ජී.ඒන්.ඩී.කුමාරී මිය. පරිපාලන නිලධාරී +94 038   5672418  
ඒස් .ෙක්. පනංගල මයා පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී +94 0382232238 [Ext : 206]  

News & Events

28
අගෝ2017
භක්ති ගීත තරඟාවලිය -2018

භක්ති ගීත තරඟාවලිය -2018

කාර්යාලීය සංගීත කණ්ඩායම විසින් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top