හැඳුනුම

තනතුර:
පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම්,
ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ගලු පාර,
පානදුර.
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 038 223 2238
ෆැක්ස්:
0382246340

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top