ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය - 2017

 පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

වසම් අංකය

වසම

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

මුළු ජනගහනය

670

හොරේතුඩුව

1122

1006

2128

670ඒ

හොරෙතුඩුව දකුණ

1285

1067

2352

670බී

හොරෙතුඩුව උතුර

1166

1162

2328

670සී

හොරෙතුඩුව මැද

834

818

1652

671

ගොරකාන

1415

1295

2710

671ඒ

ගොරකාන දකුණ

1603

1554

3157

672

කෙසෙල්වත්ත

3298

2885

6183

672ඒ

පරත්ත

1852

1741

3593

672බී

දිග්ගල

2590

2401

4991

672සී

මිරියවත්ත

1306

1236

2542

672ඩී

පරත්ත බටහිර

1306

1262

2568

673

සරික්කමුල්ල

2126

2004

4130

673ඒ

හේනමුල්ල

1740

1387

3127

673බී

පල්ලිමුල්ල

1230

1035

2265

674

ගොරකපොල

1108

987

2095

674ඒ

වත්තල්පොල

2302

2268

4570

674බී

වේරවත්ත

1665

1415

3080

675

තොටවත්ත

4056

3404

7460

675ඒ

අම්බලන්දූව

2056

1899

3955

676

හිරණ

1423

1153

2576

676ඒ

හිරණ බටහිර

3268

2975

6243

677

ගල්තුඩේ

968

875

1843

677ඒ

ගල්තුඩේ උතුර

885

906

1791

679

වලාන

1826

1708

3534

679ඒ

වලාන උතුර

1644

1471

3115

679බී

වලාන දකුණ

1435

1452

2887

680

බෙක්කේගම

2043

1818

3861

681

තන්තිරිමුල්ල

819

761

1580

681ඒ

තන්තිරිමුල්ල (නැ)

1178

1174

2352

682

උඩහමුල්ල

911

740

1651

682ඒ

කුරුප්පුමුල්ල

901

875

1776

682බී

ඇටඹගොඩ

1538

1477

3015

682සී

පුංචිදෙනිය

965

887

1852

683

වලපල

1678

1540

3218

683ඒ

වලපල පට්ටිය

1174

1051

2225

684

මාලමුල්ල (නැ)

2453

2267

4720

684ඒ

මාලමුල්ල (බ)

2490

2259

4749

684බී

කිරිබේරිය

3153

2620

5773

685

පට්ටිය උතුර

646

610

1256

685ඒ

කඩවීදීය උතුර

694

560

1254

685බී

කඩවීදිය

546

513

1059

685සී

කඩවීදීය බටහිර

570

555

1125

685ඩී

සාගර පෙදෙස

349

341

690

686

පට්ටිය දකුණ

1131

1030

2161

686ඒ

උයන්කැලේ

993

906

1899

686බී

පට්ටිය

840

774

1614

687

වෑකඩ බටහිර

2005

1751

3756

687ඒ

වෑකඩ නැගෙනහිර

1630

1480

3110

687බී

එලුවිල

1877

1713

3590

687සී

වෑකඩ උතුර

1696

1584

3280

689

කලුදෑවල

1244

1196

2440

689ඒ

‍මොරවින්න

2067

1761

3828

689බී

කලුදෑවල (නැ)

1705

1707

3412

692

නල්ලුරුව

1924

1774

3698

692ඒ

නල්ලුරුව (උ)

2186

1393

3579

693

දිබ්බැද්ද

832

778

1610

693ඒ

දිබ්බැද්ද (උ)

1500

1496

2996

696

පිංවත්ත

1920

1977

3897

696ඒ

නාරම්පිටිය

1540

1420

2960

696බී

පිංවත්ත (බ)

1264

1207

2471

697

තල්පිටිය (උ)

1314

1193

2507

697ඒ

තල්පිටිය (ද)

2017

1868

3885

697බී

පල්ලියමංකඩ

1627

1437

3064

698

වාද්දුව (නැ)

1330

1418

2748

698ඒ

මහ වාද්දුව

2276

2144

4420

699

වාද්දුව (බ)

1112

935

2047

699 ඒ

වාද්දුව (ද)

711

681

1392

702

කුඩා වාද්දුව

1168

1096

2264

702ඒ

පට්‍ටිඑලිය

569

536

1105

704

මොල්ලිගොඩ

1746

1153

2899

704ඒ

මොල්ලිගොඩ (උ)

1588

993

2581

704බී

මොල්ලිගොඩ(ද)

1352

1250

2602

මුළු එකතුව

110781

100065

210846

නිවාස තත්ත්වය - 2017

 පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

අංකය

වසම

පවුල් සංඛ්‍යාව

 නිවාස එකතුව

නිවාස නැති පවුල්

670

හොරේතුඩුව

                459

475

                 49

670ඒ

හොරෙතුඩුව දකුණ

                437

426

                    2

670බී

හොරෙතුඩුව උතුර

                393

363

                 43

670සී

හොරෙතුඩුව මැද

                344

312

                 28

671

ගොරකාන

                644

635

                 15

671ඒ

ගොරකාන දකුණ

                970

960

               103

672

කෙසෙල්වත්ත

             1,261

986

                 65

672ඒ

පරත්ත

                895

842

                 51

672බී

දිග්ගල

                975

952

               112

672සී

මිරියවත්ත

                620

620

                 45

672ඩී

පරත්ත බටහිර

                605

561

                 43

673

සරික්කමුල්ල

                690

638

                 34

673ඒ

හේනමුල්ල

                520

475

                 29

673බී

පල්ලිමුල්ල

                386

430

                 12

674

ගොරකපොල

                533

533

                 37

674ඒ

වත්තල්පොල

                894

969

                 37

674බී

වේරවත්ත

                568

572

                 17

675

තොටවත්ත

                950

898

               128

675ඒ

අම්බලන්දූව

                850

840

               103

676

හිරණ

                720

723

               143

676ඒ

හිරණ බටහිර

             1,415

1150

                 16

677

ගල්තුඩේ

                440

435

                 21

677ඒ

ගල්තුඩේ උතුර

                462

457

                 25

679

වලාන

                925

908

                 16

679ඒ

වලාන උතුර

                901

830

                 14

679බී

වලාන දකුණ

                682

540

                 38

680

බෙක්කේගම

                767

767

                 48

681

තන්තිරිමුල්ල

                310

310

                 15

681ඒ

තන්තිරිමුල්ල (නැ)

                515

520

                 39

682

උඩහමුල්ල

                437

437

                    5

682ඒ

කුරුප්පුමුල්ල

                365

387

                 28

682බී

ඇටඹගොඩ

                640

640

                 15

682සී

පුංචිදෙනිය

                468

468

                 15

683

වලපල

                738

701

                 65

683ඒ

වලපල පට්ටිය

                498

498

                 98

684

මාලමුල්ල (නැ)

             1,003

1069

                 16

684ඒ

මාලමුල්ල (බ)

             1,110

1438

                 23

684බී

කිරිබේරිය

             1,186

1193

               134

685

පට්ටිය උතුර

                228

242

                    5

685ඒ

කඩවීදීය උතුර

                293

241

                    8

685බී

කඩවීදිය

                251

242

                 20

685සී

කඩවීදීය බටහිර

314

295

                 12

685ඩී

සාගර පෙදෙස

                157

146

                 14

686

පට්ටිය දකුණ

                485

370

                 25

686ඒ

උයන්කැලේ

                515

446

                 31

686බී

පට්ටිය

                404

245

                 33

687

වෑකඩ බටහිර

768

809

52

687ඒ

වෑකඩ නැගෙනහිර

                870

810

                 21

687බී

එලුවිල

                792

820

                 18

687සී

වෑකඩ උතුර

                891

580

                 43

689

කලුදෑවල

                585

545

                 19

689ඒ

‍මොරවින්න

                982

972

                 29

689බී

කලුදෑවල (නැ)

                891

890

                 39

692

නල්ලුරුව

                787

787

                 37

692ඒ

නල්ලුරුව (උ)

                650

575

                 14

693

දිබ්බැද්ද

                425

400

                 42

693ඒ

දිබ්බැද්ද (උ)

                745

740

                 32

696

පිංවත්ත

                975

1012

                 36

696ඒ

නාරම්පිටිය

                695

680

                 38

696බී

පිංවත්ත (බ)

634

572

               108

697

තල්පිටිය (උ)

                625

575

                 41

697ඒ

තල්පිටිය (ද)

                969

856

                 24

697බී

පල්ලියමංකඩ

                780

693

                 21

698

වාද්දුව (නැ)

756

675

                 19

698ඒ

මහ වාද්දුව

             1,132

1208

                 55

699

වාද්දුව (බ)

366

375

                 20

699 ඒ

වාද්දුව (ද)

                392

385

                 19

702

කුඩා වාද්දුව

                572

573

                 18

702ඒ

පට්‍ටිඑලිය

                323

311

                 18

704

මොල්ලිගොඩ

                560

560

                 23

704ඒ

මොල්ලිගොඩ (උ)

                680

680

                 29

704බී

මොල්ලිගොඩ(ද)

                620

592

                 33

මුළු එකතුව

47688

45860

          2,723

 

 

 

 

 

ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

අංකය

මුළු ජනගහනය

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

හොරේතුඩුව

670

2164 1035 1129

හොරේතුඩුව දකුණ

670 ඒ

2045

994

1051

හොරේතුඩුව උතුර

670 බී

1937

989

948

හොරේතුඩුව මැද

670 සී

1560

774

786

ගොරකාන

671

2875

1385

1490

ගොරකාන දකුණ

671 ඒ

3033

1316

1717

කෙසෙල්වත්ත

672

5430

2502

2928

පරත්ත

672 ඒ

2579

1002

1577

දිග්ගල

672 බී

3971

2041

1930

මිරියවත්ත

672 සි

2321

1115

1206

පරත්ත බටහිර

672 ඩී

2379

1140

1239

සරික්කම්මුල්ල

673

3500

1500

2000

හේනමුල්ල

673 ඒ

3038

1462

1576

පල්ලිමුල්ල

673 බී

1847

884

963

ගොරකපොල

674

2350

1150

1200

වත්තල්පොල

674 ඒ

3600

1730

1870

වේරවත්ත

674 බී

2620

1235

1385

තොටවත්ත

675

8500

3250

5250

අම්බලන්දූව

675 ඒ

2390

1170

1220

හිරණ

676

3804

1724

2080

හිරණ බටහිර

676 ඒ

3700

1900

1800

ගල්තුඩේ

677

1434

719

715

ගල්තුඩේ උතුර

677 ඒ

1606

814

792

වලාන

679

3667

1850

1817

වලාන උතුර

679 ඒ

2813

1329

1484

වලාන දකුණ

679 බි

2257

1168

1089

බෙක්කෙගම

680

2823

1380

1443

තන්තිරිමුල්ල

681

1540

752

788

තන්තිරිමුල්ල නැ.

681 ඒ

2200

1050

1150

උඩහමුල්ල

682

1718

807

911

කුරුප්පුමුල්ල

682 ඒ

1794

938

856

ඇටඹගොඩ

682 බී

2930

1305

1625

පුංචිදෙණිය

682 සී

1530

770

760

වලපල

683

2440

1194

1246

වලපල පට්ටිය

683 ඒ

2359

1092

1267

මාලමුල්ල නැ.

684

3925

1912

2013

මාලමුල්ල බට..

684 ඒ

5227

2401

2826

කිරිබේරිය

684 බී

4440

2087

2353

පට්ටිය උතුර

685

1200

560

640

කඩවීදිය උතුර

685 ඒ

2571

1308

1263

කඩවීදිය

685 බී

1109

563

546

කඩවීදිය බට.

685 සි

976

492

484

සාගර පෙදෙස

685 ඩී

1648

663

985

පට්ටිය දකුණ

686

2156

1042

1114

උයන්කැලේ

686 ඒ

2152

984

1168

පට්ටිය

686 බි

1563

776

787

වෑකඩ බටහිර

687

2284

1004

1280

වෑකඩ නැ.

687 ඒ

3875

1850

2025

එඵවිල

687 බි

3350

1622

1728

වෑකඩ උතුර

687 සී

2625

1175

1450

කලුදැවල

689

2050

1000

1050

මොරවින්න

689 ඒ

4426

2068

2358

කලුදැවල නැ.

689 බී

3500

1740

1760

නල්ලූරුව

692

3523

1603

1920

නල්ලූරුව උතුර

692 ඒ

2950

1300

1650

දිබ්බැද්ද

693

1789

850

939

දිබ්බැද්ද උතුර

693 ඒ

2854

1259

1595

පිංවත්ත

696

3123

1386

1737

නාරම්පිටිය

696 ඒ

3214

1397

1817

පින්වත්ත බට.

696 බී

2187

1080

1107

තල්පිටිය උතුර

697

2371

1147

1224

තල්පිටිය දකුණ

697 ඒ

3136

1506

1630

පල්ලියමංකඩ

697 බී

2910

1378

1532

වාද්දුව නැගෙ.

698

2093

999

1094

මහ වාද්දුව

698 ඒ

4213

2011

2202

වාද්දුව බටහිර

699

3048

1334

1714

වාද්දුව දකුණ

699  ඒ

1664

846

818

කුඩා වාද්දුව

702

2278

976

1302

පට්ටේලිය

702 ඒ

954

469

485

මොල්ලිගොඩ

704

2218

1099

1119

මොල්ලිගොඩ උ.

704 ඒ

2345

1143

1202

මොල්ලිගොඩ ද.

704 බී

1750

850

900

   

194451

91346

103105

ආගම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

අංකය

මුළු ජනගහනය

බෞද්ධ

හින්දු

කතෝලික

ඉස්ලාම්

වෙනත්

හොරේතුඩුව

670

2164

1870

8

223

44

19

හොරේතුඩුව දකුණ

670 ඒ

2045

997

22

142

884

 

හොරේතුඩුව උතුර

670 බී

1937

1644

7

233

53

 

හොරේතුඩුව මැද

670 සී

1560

1432

 

68

60

 

ගොරකාන

671

2875

2496

41

110

228

 

ගොරකාන දකුණ

671 ඒ

3033

1553

3

562

915

 

කෙසෙල්වත්ත

672

5430

1675

10

608

3110

27

පරත්ත

672 ඒ

2579

2542

5

26

6

 

දිග්ගල

672 බී

3971

3639

5

320

7

 

මිරියවත්ත

672 සි

2321

2205

4

23

89

 

පරත්ත බටහිර

672 ඩී

2379

2336

 

38

5

 

සරික්කම්මුල්ල

673

3500

2100

15

400

985

 

හේනමුල්ල

673 ඒ

3038

209

 

18

2811

 

පල්ලිමුල්ල

673 බී

1847

1171

3

45

628

 

ගොරකපොල

674

2350

2241

3

60

6

40

වත්තල්පොල

674 ඒ

3600

1865

15

185

1535

 

වේරවත්ත

674 බී

2620

865

10

40

1700

5

තොටවත්ත

675

8500

15

10

 

8475

 

අම්බලන්දූව

675 ඒ

2390

230

30

 

2130

 

හිරණ

676

3804

3709

5

86

4

 

හිරණ බටහිර

676 ඒ

3700

3512

8

150

30

 

ගල්තුඩේ

677

1434

1422

 

12

   

ගල්තුඩේ උතුර

677 ඒ

1606

1545

5

53

 

3

වලාන

679

3667

3418

34

180

32

3

වලාන උතුර

679 ඒ

2813

2633

24

127

23

6

වලාන දකුණ

679 බි

2257

2187

5

57

5

3

බෙක්කෙගම

680

2823

2724

 

96

3

 

තන්තිරිමුල්ල

681

1540

1505

 

35

   

තන්තිරිමුල්ල නැ.

681 ඒ

2200

1194

 

1006

   

උඩහමුල්ල

682

1718

1610

5

103

   

කුරුප්පුමුල්ල

682 ඒ

1794

1771

1

21

1

 

ඇටඹගොඩ

682 බී

2930

2861

3

61

5

 

පුංචිදෙණිය

682 සී

1530

1400

 

130

   

වලපල

683

2440

2401

 

38

1

 

වලපල පට්ටිය

683 ඒ

2359

2332

6

19

2

 

මාලමුල්ල නැ.

684

3925

3834

2

85

4

 

මාලමුල්ල බට.

684 ඒ

5227

5077

16

95

39

 

කිරිබේරිය

684 බී

4440

4021

16

395

8

 

පට්ටිය උතුර

685

1200

1138

 

52

10

 

කඩවීදිය උතුර

685 ඒ

2571

2363

20

148

40

 

කඩවීදිය

685 බී

1109

1073

14

21

1

 

කඩවීදිය බට.

685 සි

976

896

13

31

36

 

සාගර පෙදෙස

685 ඩී

1648

1640

3

 

5

 

පට්ටිය දකුණ

686

2156

2024

14

96

14

8

උයන්කැලේ

686 ඒ

2152

2109

4

38

1

 

පට්ටිය

686 බි

1563

1389

4

167

3

 

වෑකඩ බටහිර

687

2284

2280

 

2

2

 

වෑකඩ නැ.

687 ඒ

3875

3755

 

48

66

6

එඵවිල

687 බි

3350

1579

15

35

1721

 

වෑකඩ උතුර

687 සී

2625

2580

   

10

35

කලුදැවල

689

2050

2035

 

10

5

 

මොරවින්න

689 ඒ

4426

4317

 

48

61

 

කලුදැවල නැ.

689 බී

3500

3334

5

10

151

 

නල්ලූරුව

692

3523

3514

 

6

3

 

නල්ලූරුව උතුර

692 ඒ

2950

2925

 

25

   

දිබ්බැද්ද

693

1789

1757

 

32

   

දිබ්බැද්ද උතුර

693 ඒ

2854

2844

2

8

   

පිංවත්ත

696

3123

3079

 

37

 

7

නාරම්පිටිය

696 ඒ

3214

3145

13

56

   

පින්වත්ත බට.

696 බී

2187

2128

 

37

15

7

තල්පිටිය උතුර

697

2371

2287

3

78

3

 

තල්පිටිය දකුණ

697 ඒ

3136

3100

3

33

   

පල්ලියමංකඩ

697 බී

2910

1959

4

944

3

 

වාද්දුව නැගෙ.

698

2093

1709

7

377

   

මහ වාද්දුව

698 ඒ

4213

3791

 

422

   

වාද්දුව බටහිර

699

3048

1248

 

1800

   

වාද්දුව දකුණ

699  ඒ

1664

911

9

744

   

කුඩා වාද්දුව

702

2278

2255

5

18

   

පට්ටේලිය

702 ඒ

954

938

 

16

   

මොල්ලිගොඩ

704

2218

2047

 

169

2

 

මොල්ලිගොඩ උ.

704 ඒ

2345

2320

 

25

   

මොල්ලිගොඩ ද.

704 බී

1750

1725

 

25

   
   

194451

156435

459

11408

25980

169

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෙනත් තොරතුරු

මුළු ජනගහනය

194,451

මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව

41,896

මුළු නිවාස

37,582

විදුලිය ඇති නිවාස

37,302

දුරකථන ඇති නිවාස

23,104

අධ්‍යාපන පහසුකම්

මුළු පාසැල් සංඛ්‍යාව

42

ජාතික පාසැල් සංඛ්‍යාව

03

නවෝද්‍යා පාසැල් සංඛ්‍යාව

03

පළාත් සභා පාසැල් සංඛ්‍යාව

39

සිංහල මාධ්‍ය පාසැල් සංඛ්‍යාව

37

දෙමළ මාධ්‍ය පාසැල් සංඛ්‍යාව

05

උසස් පෙළ විද්‍යා අංශ සහිත පාසැල් සංඛ්‍යාව

08

විද්‍යාගාර සහිත පාසැල් සංඛ්‍යාව

 

සා. පෙළ

18

උ. පෙළ

08

1- 5 ශ්‍රේණි දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන පාසැල් ගනන

04

6- උ.පෙ. දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන පාසැල්

02

1- උ.පෙ. දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන පාසැල්

15

1- 11 ශ්‍රේණි දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන පාසැල්

21

ළමුන් සංඛ්‍යාව අනුව පාසැල් සංඛ්‍යාව

 

100 ට අඩු

05

100 – 500

17

500-1000

07

1000-2000

07

2000-3000

3

3000 ට වැඩි

3

මුළු ගුරු මණ්ඩලය ( සුදුසුකම් අනුව)

1600

උපාධිධාරි

662

පුහුණු

924

සහතික ලත්

4

නුපුහුණු

6

පාසැල් යටිතල පහසුකම්

 

විදුලිය සහිත පාසැල්

42

පානීය ජල පහසුකම්

41

දුරකථන සහිත පාසැල්

27

ප්‍රථමාධාර ඒකක සහිත

39

දන්ත ශල්‍යාගාර

05

ශිෂ්‍ය උපදේශන ඒකක

16

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top