සමෘද්ධි කලමණාකරු

.

කෙසෙල්වත්ත

අනු අංකය

සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම

ලිපිනය

දුරකථනඅංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

01

එස්. අනූෂා සුදර්ෂනී ප්‍රනාන්දු

37, අත්කම් නිවාස, මඩකිස්ස පාර, හොරේතුඩුව

0722709965

670 සි හොරේතුඩුව

02

බී. තුෂාර සමන්ත මැන්දිස්

30, පොකුණවත්ත පාර, හොරේතුඩුව

0718183231

673 සරික්කාලිමුල්ල

03

කේ. . විජයසිරි ප්‍රනාන්දු

15, රිවිදෙව්ගම කෙසෙල්වත්ත, පානදුර

0719765625

670 හොරේතුඩුව

04

වයි. ජී. ඉන්දික පුෂ්පකුමාර

317, ගාලු පාර, ගොරකපොල, පානදුර

0718067130

670 ඒ හොරේතුඩුවදකුණ

05

ඩී. පී. ඉරංගා නාමලී පීරීස්

20,  මිරියවත්ත තොටුපල පාර, කෙසෙල්වත්ත

0771623075

671 ගොරකාන/672 බි දිග්ගල

06

පී. . අයිරංගනී පෙරේරා

56, පරත්ත පාර,  කෙසෙල්වත්ත, පානදුර

0718289250

672 ඩි පරත්ත/672 Aපරත්ත

07

වීඩී. මල්ලිකා ශාන්ති

34/2, ධම්මානන්ද මාවත, ගොරකාන

0718087031

670 බි හොරේතුඩුව උතුර

08

. රෝහණ ප්‍රශාන්ත ද අල්විස්

139/8, නාමල් මාවත, පරත්ත

0382298311

673 ඒ හේනමුල්ල

09

එච්. . බන්දුල ගාමිණී ඩයස්

80, රිවිදෙව්ගම, පරත්ත

0780222486

673 බි පල්ලිමුල්ල

10

ඩබ්. ප්‍රියංගනී ප්‍රනාන්දු

139/8, නාමල් මාවත, පරත්ත

0770793521

672 කෙසෙල්වත්ත/672 සි මිරියවත්ත

11

ප්‍රදිපා මංගලා ගුණරත්න

මිරියවත්ත,කෙසෙල්වත්ත

 

කලාප සහකාර

තංතිරිමුල්ල

01

ඩබ්. රසික සංජීව ප්‍රනාන්දු

05, සල්ගාදු මාවත, වෑකඩ, පානදුර

0714411238

676 ඒ හිරණ බටහිර

02

කේ.ඩි.නිලන්ත ඒකනායක

37/4,මිහිදු මාවත,මඩකුඔර,පානදුර

0757348016

681 තංතිරිමුල්ල

03

ජේ.ඒ.නිශාන්ත තනුක ප්‍රදිප්

134,සිද්ධාර්ථ මාවත,වලාන,පානදුර

0710751841

679 බි වලාන දකුණ

04

කේ. එච්. ඩයාන් තනුජ පීරීස්            

43, වත්තල්පොල පානදුර

0702568800

675 ඒ අම්බලන්දුව

05

නිල්මිණී දමයන්ති වීරරත්න

12/30, අළුත්වත්ත, වත්තල්පොල, පානදුර

0702066696

674 බි වේරවත්ත

06

කේ. සේනානි ඉන්දිකා

45 ඒ, පොහද්දර මුල්ල, බටහිර වාද්දුව

0778254061

674ගොරකපොල

07

පී. ඩී. අමිලා නිල්මිණි පීරිස්

133 ඩී, තල්ගහ වත්ත, ගල්තුඩේ, පානදුර

0714851667

677 ඒ ගල්තුඩේ උතුර

08

චින්තා නයෝමි තරංගනී හේනගම ලියනගේ

317, ගාලු පාර, ගොරකපොල, පානදුර

0718067128

674 ඒ වත්තල්පොල

09

ඩී. ඒ. වීරාජ් සමන් සිල්වා

223/7/ඊ, ග්‍රීන්ලයින් වත්ත, අළුබෝමුල්ල

0718730497

679  වලාන

10

ඩී. සුදර්ශනි දීපිකා විජේසූරිය

සමගි මාවත, හිරණ, පානදුර

0774823170

676  හිරණ

11

ඩී. ඩොනිකා ජානකි දිල්රුක්ෂි සපරමාදු

201 ඒ, හතරමං හංදිය, ගල්තුඩේ, පානදුර

0715257970

679 ඒ වලාන උතුර

12

ටී. වී. දීපානි ලංකා ජයසිංහ

82, දයා සෙවන, කලායතන පාර, හිරණ, පානදුර

0776518223

677 ගල්තුඩේ

13

චමිලා දේදු ඉෂාණි තල්ගස්වත්තගේ

210, ඉදිගහ තොටුපල, ගල්තුඩේ

0702568799

681 ඒ නැ/තංතිරිමුල්ල

14

ඩබ්. සන්ධ්‍යා කුමාරි ජිවන්ති සමරතුංග

“සැනසුම“, පිංකෑල්ල පාර, හිරණ, පානදුර

0718002838

680 බෙක්කේගම

15

අයි.සමන්ත පොන්සේකා

380,සරණ තිස්ස මාවත,පොහොද්දරමුල්ල,වාද්දුව

0718245526

675 තොටවත්ත

පානදුර නගර

01

එම්. ලසිතා චාන්දනි ප්‍රනාන්දු

41/3, සාගර මාවත, පානදුර

0776193914

685 ඩි සාගර පෙදෙස

02

ඩී. චිත්‍රා දමයන්ති රත්නසූරිය

02, ශ්‍රී වික්‍රම පාර, වාද්දුව

0771349553

686 ඒ උයන්කැලේ

03

ඒ. උදිතා පත්මාලි ද සිල්වා

211/1, මන්ඩාවල පාර, මාලමුල්ල, පානදුර

0716748645

684 මාලමුල්ල නැගෙනහිර

04

එල්. නීරෝෂනී ලක්මාලි

319/4, ගොරකාපොළ, පානදුර

0772014313

683 වලපල

05

ඕ. ඩී. නන්දරත්න ටියුරන්

74/1, කෙලින් වීදිය, පානදුර

0716512650

682 උඩහමුල්ල

06

කේ. ජී. වරුණි ප්‍රියදර්ශනි සිල්වා

38/6, සාගර මාවත, පානදුර

0712184396

685 ඒ/බි කඩවිදිය

07

එම්. නිලුකා මයුරි ප්‍රනාන්දු

201/8, 3වන පටුමග, පල්ලිමුල්ල, පානදුර

0713484710

682 සි පුංචිදෙණිය

08

වයි. කේ. ඥානේත්‍රා ජයලත්

379 ටී, 6වන පටුමග, වැවගොඩහේන, කිරිබේරිය

0775176224

682 ඒ කුරුප්පුමුල්ල

09

මධුෂි ඉරන්ති අබේතුංග      

17/8,සාගරමාවත,පානදුර                       

0727183910

කලාපසහකාර

10

පි. හිමාලි පුෂ්පාංගනී විජේසේන

121, කළුදෑවල, පානදුර

0382233831

685බි පට්ටිය

11

ඩබ්. ජී. දීපානි නිශාන්ති

1/129, පාසැල් පාර, කුරුප්පුමුල්ල

0774324817

683 ඒ වලපල පට්ටිය

12

බි.ඒ.ප්‍රියන්ති විරසිංහ           

204/ඒ, සෝමානන්ද මාවත,උඩහමුල්ල

0714297529

685  සි කඩවිදිය බටහිර

13

එස්. ඒ. කේෂලි දමයන්ති

14/5, ගල්ගොඩ පන්සල පාර, පානදුර

0724334186

685දකුණු පට්ටිය

14

නාලක මාඩිවිල

23/6,සාගර මාවත,පානදුර

0717728853

682 ඒ ඇටඹගොඩ

15

ඒ.පි.චමින්ද ශ්‍රිලාල් පුෂ්පකුමාර

කුඩා පොකුණ පාර,තංතිරිමුල්ල

 

684 බි කිරිබේරිය

16

එස්.ඩබ්.නිලුකා ප්‍රියදර්ශනි

380/5/E,4 වන පටුමග,වැවගොඩහේන,මාලමුල්ල

0768326984

684 ඒ මාලමුල්ල බටහිර

17

යු.ජි.වසන්ත ධම්මික

4/15,සුසන්ත මාවත,පානදුර

0710915327

685 උතුරු පට්ටිය

මෝදරවිල

01

පි. චන්ද්‍රලතා සිල්වා

සොයිසා මාවත, උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව

0716950211

696  ඒ නාරම්පිටිය

02

කේ. පි. මහීෂා සිල්වා

03, කල්දේරම් මඩුවත්ත, වෑකඩ, පානදුර

0776375445

687 සි වෑකඩ උතුර

03

කේ. නිරෝෂිකා ලක්මාලි

396/1 ඒ, මහවල පාර, කිරිබේරිය, පානදුර

0778193225

කලාප සහකාර

04

එල්. ප්‍රගීත් එරාන් අන්ද්‍රාදි

62, ගලගෙදරවත්ත, මොරවින්න

0775100576

689 කළුදෑවල

05

පී. විපුල් ධම්මික පෙරේරා

19, නෙවිල් පෙරේරා මාවත, නල්ලූරුව, ර

0779721006

693 ඒ දිබ්බැද්ද උතුර

06

ජී. චාමිකා අමාලි ෆොන්සේකා

303 බී, අන්දරගහ පාර, කළුදෑවල, පානදුර

0776445292

693 දිබ්බැද්ද

07

ආර්.ඒ.ඩි.රුවන් දර්ශන සුරියවත්ත

210/6, සිටි ගාඩ්නස්,හොරණ පාර,වෑකඩ

0713050939

689 බි කළුදෑවල නැගෙනහිර

08

එම්. සංජීව කුමාර

97/22, ගොළුකොටුවවත්ත, දිබ්බැද්ද

0779318543

687 ඒ වෑකඩ නැගෙනහිර

09

කේ. ජී. සමන් රෝහණ

55, සද්ධානන්ද මාවත, වෑකඩ, පානදුර

0756727217

692 ඒ නල්ලුරුව උතුර

10

තුෂාන්ති ද සිල්වා වඩුගේ‍

05, සල්ගාදු මාවත, හොරණ පාර, වෑකඩ,

0714411237

687 බි එළුවිල

11

ඩි.එල්.මදුවන්ති කුමාරි

 52/5, ධම්මානන්ද මාවත,   ගොරකාන

 

687 වෑකඩ

12

කේ. එච්. චාමලි නෙවමාල් පෙරේරා

18/16 ඒ, විවේකාරාම පාර, වාද්දුව

0726844082

689 ඒ මොරවින්න

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top