ගම්පෙරළිය වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහන - 2018}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider ඉදිකිරීම් පාසැල් විද්‍යාගාර සංවර්ධන - දෙවන අදියර 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider සිහිලැල් දැහැන - 2017}

{slider සුඛිත පුරවර වැඩසටහන - 2017}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය - 2017}

 

{/sliders

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහන - 2018}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider ඉදිකිරීම් පාසැල් විද්‍යාගාර සංවර්ධන - දෙවන අදියර 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider සිහිලැල් දැහැන - 2017}

{slider සුඛිත පුරවර වැඩසටහන - 2017}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය - 2017}

 

{/sliders

News & Events

28
අගෝ2017

පිරිත් පිංකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින...

28
අගෝ2017
Panadura Abimani - 2019

Panadura Abimani - 2019

"Panadura Abimani 2019" Divisional Art  Festial Organized ...

Scroll To Top