ගම්පෙරළිය වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහන - 2018}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider ඉදිකිරීම් පාසැල් විද්‍යාගාර සංවර්ධන - දෙවන අදියර 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider සිහිලැල් දැහැන - 2017}

{slider සුඛිත පුරවර වැඩසටහන - 2017}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය - 2017}

 

{/sliders

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන - 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට විශේෂ වැඩසටහන - 2018}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider ඉදිකිරීම් පාසැල් විද්‍යාගාර සංවර්ධන - දෙවන අදියර 2018

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider සිහිලැල් දැහැන - 2017}

{slider සුඛිත පුරවර වැඩසටහන - 2017}

ව්‍යාපෘති විස්තරය බැලීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න

{slider බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය - 2017}

 

{/sliders

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top