ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පානදුර

038-2232238/ 038-2233305

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

034-2222235

පොලිස් ස්ථානය -                       පානදුර උතුර

038-2233204

පානදුර දකුණ

038-2232222

පිංවත්ත

038-2240020

වාද්දුව

038-2232522/2284855

නගර සභාව- පානදුර

038-2284767

ප්‍රාදේශීය සභාව - වාද’දුව

038-2294567

ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය-

දි.ලේ.කාර්යාලය කළුතර

034-2235438/034-4922736

ආපදා මෙහෙයුම් ඒකකය

011-2431579

ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය

011-2451590

සමාජ සේවා මධ්‍යස්ථානය

011-2825216

මූලික රෝහල - පානදුර

038-2232261/2231986

කේතුමති රෝහල

038-2232361

   

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top