ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - පානදුර

038-2232238/ 038-2233305

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කළුතර

034-2222235

පොලිස් ස්ථානය -                       පානදුර උතුර

038-2233204

පානදුර දකුණ

038-2232222

පිංවත්ත

038-2240020

වාද්දුව

038-2232522/2284855

නගර සභාව- පානදුර

038-2284767

ප්‍රාදේශීය සභාව - වාද’දුව

038-2294567

ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය-

දි.ලේ.කාර්යාලය කළුතර

034-2235438/034-4922736

ආපදා මෙහෙයුම් ඒකකය

011-2431579

ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය

011-2451590

සමාජ සේවා මධ්‍යස්ථානය

011-2825216

මූලික රෝහල - පානදුර

038-2232261/2231986

කේතුමති රෝහල

038-2232361

   

News & Events

28
අගෝ2017

පිරිත් පිංකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින...

28
අගෝ2017
Panadura Abimani - 2019

Panadura Abimani - 2019

"Panadura Abimani 2019" Divisional Art  Festial Organized ...

Scroll To Top