• විමද්‍යගත අයවැය මගින් වන වැඩසටහන්
  [PDF - 0.0 KB]
 •  

  සුඛිත පුරවර කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018

  අනුමත මුදල

  672 බී දිග්ගල

  දොලේවත්ත රොෂාන් මහතාගේ නිවස අසල මංසන්ධියේ ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

                 200,000.00

  672 බී දිග්ගල

  දොලේවත්ත වැඩිහිටි නිවාසය අසල ඇති පටුමගේ කාණුව පිළිසකර කිරීම

                 325,000.00

  672 බී දිග්ගල

  මහකිත්ගම දෙවන පටුමගේ පැති කාණුව පිළිසකර කිරීම

                 400,000.00

  672 බී දිග්ගල

  දොලේවත්ත ලසන්ත සල්ගාදු මහතාගේ නිවස අසල ඇති බෑවුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

                 500,000.00

  672 බී දිග්ගල

  ශ්‍රියා මාවත පළමු පටුමග මාර්ගයේ පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම

                 500,000.00

  672 සී මිරියවත්ත

  ජයමාවත වෙලේ කොටසේ ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර පිළිසකර කිරීම

                 200,000.00

  672 සී මිරියවත්ත

  ජයමග මාවත වෙලේ ඇති නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන කාණුව බැඳ පිළිසකර කිරීම  

                 600,000.00

  672 සී මිරියවත්ත

  ගිංතොට පාර මිරියවත්ත තොටුපල පාර අසල ඇති කාණුව අඩි 100ක් පිළිසකර කිරීම

                 400,000.00

  672 සී මිරියවත්ත

  ගිංතොට පාරේ රසල් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම  

                 600,000.00

  679 වලාන

  පානදුර වලාන ශ්‍රී සව්ගත විද්‍යාල පිරිවෙනේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම

                 500,000.00

  682 උඩහමුල්ල

  පානදුර උඩහමුල්ල කුලතුංග පාරේ සංවර්ධනය කිරීමට ඉතිරි වී ඇති කොටස ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම

             1,000,000.00

  වලපොල

  පානදුර වලපොල, ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය පිරිවෙනට පිවිසෙන මාර්ගය මීටර් 100ක් පමණ කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම

                 500,000.00

 • පළාත් සභා මගින් වන වැඩසටහන්
  [PDF - 0.0 KB]
 • 2018 ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගන සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - මාසික ප්‍රගතිය
  # ප්‍රා.ලේ. කො. ව්‍යාපෘතියේ නම වෙන්කරන ලද මුළු ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.මි.) 2017.12.31 දිනට අවසන් කර ඇති වැඩ වටිනාකම (රු.) 2018.07.31 දිනට ගෙවා ඇති ප්‍රගතිය 2018 වර්ෂයේදී නිම කිරීමට ඇති වැඩ වටිනාකම (රු.) වෙනත් කරුණු
  මුල්‍ය (රු) භෞතික %
  1 පානදුර ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඇවිදීමේ මංතීරුව -වාද්දුව ධර්මපාල විද්‍යාලයට අනුබද්ධ ක්‍රීඩාංගණය තුල ඇවිදින මංතීරු ඉදිකිරීම   2,599,821.47
  1,990,000.00
     1,990,000 85 - 90%        609,821.47 අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති කටයුතු 2018.06.22 දින ආරම්භ කර ඇත. මුල් කොටසේ පස් යොදා අඩුපාඩු සකස් කර ඇත.
  අවිච්ඡේද මුදලින් මංතීරුවෙහි ඉදිකිරීමට නියමිත ඉදිරි අඩි 100ට අදාල Kerb හා පස් යොදා අවසන්. පස් තලා මට්ටම් කිරීම සිදුකරමින් පවතී.
 • රේඛීය අමාත්‍යාංශය මගින් වන වැඩසටහන්
  [PDF - 0.0 KB]
 • ජය මගින් සිදුකරන විශේෂ වැඩසටහන්
  [PDF - 0.0 KB]
 • ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැලසුම් පිළියෙල කිරීම
  [PDF - 0.0 KB]
 • ප්‍රදේශයේ සම්පත් ආකෘතිය පිළියෙල කිරීම
  [PDF - 0.0 KB]

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top