අංක

ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

මුලික රෝහල

පානදුර

038-223261/2231986

2

කේතුමතී රෝහල

පානදුර

038-2232361

3

අායුර්වේද රෝහල

මොල්ලිගොඩ

038-2294517

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top