මුළු විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව      -    7578

                       සිවිල්          -    4750

                     වැන්දඹු        -     2176

                     හමුදා          -        652

 

බැංකු කාර්යාල මගින් විශ්‍රාමි වැටුප් ලබන සංඛ්‍යාව      -       7134

තැපැල් කාර්යාල මගින් විශ්‍රාම වැටුප් ලබන සංඛ්‍යාව   -         444

 

      2018 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම              

මාසය

දිනය

ජනවාරි

10 බදාදා

පෙබරවාරි

09 සිකුරාදා

මාර්තු

09 සිකුරාදා

අප්‍රියෙල්

06 සිකුරාදා

මැයි

10 බ්‍රහස්පතින්දා

ජුනි

08 සිකුරාදා

ජූලි

10 අඟහරුවාදා

අගෝස්තු

10 සිකුරාදා

සැප්තැම්බර්

10 සදුදා

ඔක්තෝම්බර්

05 සිකුරාදා

නොවැම්බර්

09 සිකුරාදා

දෙසැම්බර්

10 සදුදා

News & Events

28
අගෝ2017

පිරිත් පිංකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින...

28
අගෝ2017
Panadura Abimani - 2019

Panadura Abimani - 2019

"Panadura Abimani 2019" Divisional Art  Festial Organized ...

Scroll To Top