අනුඅංකය

තැපැල් අංකය

තැපැල් කාර්යාලය

දුරකථන අංකය

01

1001

පානදුර

038-2232301

02

1002

කෙසෙල්වත්ත

038-2297461

03

1003

වාද්දුව

038-2232697

04

1004

පට්ටිය දකුණ

 

05

1005

වෑකඩ

038-2232051

06

1006

දිබ්බැද්ද

038-2282012

07

1007

එළුවිල

038-2232013

08

1008

පිංවත්ත

038-2232018

09

1009

වේරවත්ත

038-2232296

10

1010

හිරණ

038-2232014

11

1011

හොරේතුඩුව

011-2645640

12

1012

පරත්ත

038-2298221

13

1013

වාද්දුව නැගෙනහිර

038-2232810

14

1014

ගොරකාන

038-2232590

15

1015

මොල්ලිගොඩ

038-2232026

16

1016

කුරුප්පුමුල්ල

038-2232016

17

1017

බෙක්කේගම

038-2232699

18

1018

වලාන

038-2232545

News & Events

26
පෙබ2020

Covid 19 වැලැක්වීම සඳහා සහය ලබා දෙන්න...

ගෝලිය ව්‍යවසනයක් ලෙස ලංකාවේ පැතිර යන Covid...

28
අගෝ2017

2020 නව වර්ෂය

2020 නව වර්ෂය..... පාදේශීය ලේකම් තුමියගේ නායකත්වය...

Scroll To Top