අනු අංකය

පාසලේ නම

දුරකථන අංකය

1

වාද්දුව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

038-2232468

2

පානදුර බාලිකා මහ විද්‍යාලය

038-2232217

3

පානදර ශාන්ත ජෝන් මහ විද්‍යාලය

038-2232826

4

ශ්‍රී සුමංගල මහ විද්‍යාලය

038-2232259

5

ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා මහ විද්‍යාලය

038-2232371

6

නල්ලුරුව සිරිසීවලි මහ විද්‍යාලය

038-2236940

7

මහනාම මහ විද්‍යාලය

038-2235416

8

සරික්කාමුල්ල ශ්‍රි තක්සලා මහ විද්‍යාලය

038-2235095

9

ශාන්ත අන්තෝනි මහ විද්‍යාලය

038-2232417

10

ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා  මහ විද්‍යාලය

038-2233167

11

ශ්‍රි චන්ද්‍රෙස්කර මහ විද්‍යාලය

011-2649956

12

වෑකඩ බෞද්ධාලෝක මහ විද්‍යාලය

038-2243383

13

වාද්දුව ශාන්ත මරියා මහ විද්‍යාලය

038-2295513

14

පිංවත්ත මහ විද්‍යාලය

 

15

වාද්දුව ධර්මපාල මහ විද්‍යාලය

038-2294039

16

ජෙරමියස් දියෙස් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

17

කුරුප්පුමුල්ල ශ්‍රි පරාක්‍රම විද්‍යාලය

 

18

කෙසෙල්වත්ත ජිනධර්මදාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

19

ගොරකාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

20

තන්තිරිමුල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

21

තල්පිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

038-2295262

22

උපාධ්‍ය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

038-2230590

23

දිබ්බැද්ද ගුණවර්ධන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

24

බෙක්කේගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

038-5671311

25

මඩවිල්ගොඩ ශ්‍රි ගුණානන්ද කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

26

මහ වාද්දුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

27

මොල්ලිගොඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

28

රතුවත්ත ඩයමන්ඩ් ජුබිලි කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

29

වත්තල්පොල ශ්‍රි සංඝානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

30

වාද්දුව බාලිකා මහ විද්‍යාලය

038-2294508

31

වේරගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

32

පානදුර රාජකීය මහ විද්‍යාලය

038-2233009

33

මෙතෝදිස් බාලිකා ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

038-2238438

34

සරික්කාමුල්ල  රෝමානු කතෝලික ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 

35

අගමැති බාලිකා මහ විද්‍යාලය

038-2233124

36

මාලමුල්ල මහ විද්‍යාලය

038-2230545

37

හිරණ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

38

අල්පහරියා මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

038-2298786

39

ජිලාන් මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

038-2299275

40

අම්බලන්දුව මුස්ලිමි මහ විද්‍යාලය

 

41

අලවියා මුස්ලිමි විද්‍යාලය

 

42

හොරේතුඩුව මුස්ලිම්  කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 

News & Events

28
අගෝ2017

පිරිත් පිංකම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ උපදෙස් පරිදි 2019-06-13 දින...

28
අගෝ2017
Panadura Abimani - 2019

Panadura Abimani - 2019

"Panadura Abimani 2019" Divisional Art  Festial Organized ...

Scroll To Top